Град Ужице

Градска управа за послове органа града, општу управу

и друштвене делатности

Број:     Службено/24

Датум:   28.2.2024. год.

У ж и ц е

Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности, Одељење за друштвене делатности, за све заинтересоване особе које су користиле право на Накнаду зараде односно накнаду плате за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

  1. Уставни суд РС утврдио је Одлуком број IУз-60/2021 од 14.2.2024. гoдине, да одредба члана 13. став 1. Закона о финансијској подршци породици са децом („Службени гласник РС”, бр. 113/17, 50/18, 46/21 – Одлука УС, 51/21 – Одлука УС, 53/21 – Одлука УС, 66/21, 130/21, 43/23 – Одлука УС и 62/23), у делу који гласи: „одсуства због компликација у вези са одржавањем трудноће, или” и у делу који гласи: „уколико није коришћено одсуство због компликација у вези са одржавањем трудноће”, није у сагласности са Уставом.
  1. На основу наведене одлуке, Министарство за бригу о породици и демографију РС, донело је  Инструкцију о поступању општинских-градских управа у  примени  и спровођењу одлуке Уставног суда РС.
  1. У складу са донетом инструкцијом корисници којима је решење о праву на накнаду зараде, односно накнаду плате за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, достављено почев од 19. априла 2019. године, могу поднети захтев за измену појединачног акта – решења,  уколико сматрају да им је право повређено.
  1. Рок за подношење захтева за измену појединачног акта – решења истиче 14. августа 2024. године.
  1. Образац захтева може се преузети са интернет странице www.uzice.rs и у писарници Градске управе, канцеларија број 12, где се захтеви и предају. Уз захтев се прилаже копија картице текућег рачуна или потврда банке о броју текућег рачуна.

Напомена:   Ресорно министарство је направило списак потенцијалних корисника права који би могли поднети захтев за  измену појединачног акта – решења, а који се налази на огласној табли Градске управе.

 

 

Начелник управе

Милан Станимировић

Образац захтева можете преузети ОВДЕ