ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

VI Број: 502-19/20

Датум: 07.10.2020.год.

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Носилац пројекта – предузеће „ГУЛИ-ГУЛИ” д.о.о., ул. Драгачевска бб., Севојно, MБ: 07385617, ПИБ: 101500304,  поднео је захтев за одређивање обима и садржаја за ажурирање Студије о процени утицаја на животну средину пројекта: „Складиштење и механички третман неопасног отпада“ који се налази на кат. парцели бр. 4177 КО Севојно, у ул. Драгачевска бб, Севојно. У складу са чланом 3. став 1. и чл.28. Закона о процени утицаја на животну средину («Службени гласник » РС бр.134/04 и 36/09), захтев се подноси из разлога повећања капацитета складиштења неопасног отпада, проширења листе неопасног отпада за складиштење и третман и повећања складишног простора.

Увид у садржину захтева и поднету документацију можете извршити сваког радног дана од 09,00 до 15,00 часова,  у канцеларији  Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на другом спрату зграде Градског развојног центра, улица Петра Ћеловића бб., Град Ужице.

Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 15 дана од дана објављивања овог обавештења у локалном листу, огласној табли Градске управе Ужице или на сајту Града Ужица.

Oбавештење се објављује на  основу чл.14. и чл. 28, а у вези са чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину.