ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

VI Број: 502-10/21

Датум: 31.05.2021.

 

На  основу чл.12. и чл. 28., а у вези са чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. Гласник РС», 135/04 и 36/09) даје следеће:

 

O Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Носилац пројекта МПП «Јединство» АД Севојно, ул. Првомајска бб, Севојно, поднео је захтев за одређивање обима и садржаја за ажурирање Студије о процени утицаја на животну средину за пројекат: „Складиштење и механички третман неопасног отпада“  на кат. парцелама бр.4246/1 (део), 4246/2 (део) и 4249/16 (део) све КО Севојно, у ул. Првомајској бб, у Севојну.

Увид у садржину захтева и поднету документацију можете извршити сваког радног дана од 09,00 до 15,00 часова,  у канцеларији  Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на другом спрату зграде Градског развојног центра, улица Петра Ћеловића бб., Град Ужице.

Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 10 дана од дана објављивања овог обавештења у локалном листу, огласној табли Градске управе Ужице или на сајту Града Ужица.