ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ
VI број 502-6/20

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта предузће „НЕБОС“ Д.О.О. из Севојна, Првомајска бб, поднео Министарству заштите животне средине Захтев за сагласност на ажурирану Студију о процени утицаја на животну средину пројекта складиштења и механичког третмана опасног отпада (оловни акумулатори и батерије, никл-кадмијум батерије и акумулатори, електрoлит из батерије и акумулатора, каблови који садрже уље, катран од угља и др., опасне материје, изолациони материјал са азбестом и др. изолациони материјал који садрже опасне материје, као и електрична и електронска опрема која садржи опасне материје), на к.п. бр. 5650 (раније 4635/5)  на територији КО Севојно, град Ужице, дана 16.12.2019. године, заведен под бр. 353-02-2701/2019-03, као и допуну истог, дана 12.02.2020. године, а на захтев овог органа.

У складу са чл.3 став 1.Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину („Сл. Гласник Републике Србије“, број 69/05), увид у поднету  Студију о процени утицаја на животну средину се може извршити у простроијама Министарства заштите животне средине,  Омладинских бригада бр.1, соба 428, сваког радног дана од 11-14 часова, у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења, као и на сајту http://www.ekologija.gov.rs/obavestenja/procena-uticaja-na-yivotnu-sredinu/, – службени сајт Министарства.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину предметне Студије сваког радног дана и у просторијама Градске управе Ужице, у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења.

У складу са чл. 4 став 2. и чл. 6. горе поменутог правилника, примедбе  и мишљење на Студију о процени утицаја на животн у средину се подносе у писаном облику и достављају Министарству заштите животне средине, ул. Омладинких бригада 1, Нови Београд.

У складу са чланом 20. став 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. Гласник Р. Србије“ број 135/04, 36/09 ) и са чл. 5 горе поменутог правилника, дана 13.03.2020.године са почетком у 12.00 часова, биће одржана јавна расправа и презентација предметне Студије у сали Градске управе Ужица.

Oбавештење се објављује на основу чл.20 и 28. став 1, а у вези са чл. 29. став  1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. Гласник РС“ 135/04, 36/09), као и на основу члана 145. Закона о општем управном поступку  („Службени лист СРЈ“ број, 33/97, 31/01).