ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

VI Број: 502-20/10-01

Датум: 09.12.2021.год.

На основу чл. 62 и чл. 69. Закона о управљању отпадом („Службени гласник Републике Србије”, број 36/09 , 88/10 и 14/16) и Правилника о обрасцу захтева за издавање дозволе за третман, односно складиштење, поновно искоришћење и одлагање отпада („Службени гласник РС”, бр. 38/18) даје следеће:

Обавештење о подношењу Захтева за издавање (обнављање)  интегралне дозволе за складиштење и механички третман неопасног отпада

Надлежни орган обавештава јавност да је носилац пројекта предузеће- Ваљаоница Бакра Севојно а.д., Севојно, Ужице, мат.бр. 07606273, ПИБ: 101624563, ул. Првомајска бб, Севојно,  поднео овој Градској управи, Одељењу за заштиту животне средине и одрживи развој – захтев (ВИ број 502-20/10-01 од  29 новембра. 2021.год ) за издавање (обнову) интегралне дозволе за складиштење и механички третман неопасног отпада на локацији у Севојну, на кат. парцели бр. 4342/1 КО Севојно, у Севојну.

Увид у садржину захтева и поднету документацију можете извршити сваког радног дана од 09,00 до 15,00 часова,  у канцеларији Одељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на другом спрату зграде – Градског развојног центра, Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица, улица Петра Ћеловића бб. у Ужицу. Заинтересована јавност може доставити своја мишљења, примедбе и предлоге у року од десет дана од дана објављивања овог обавештења.