Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је на захтев носиоца пројекта „Гули-Гули“ д.о.о. ул. Драгачевска бб, Севојно, матични број: 07385617, ПИБ: 101500304,  спроведен поступак одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат: „Складиштење неопасних и незапаљивих материја“ на кат. парцели бр. 4285/1 КО Севојно, ул. Миливоја Марића бб, у Севојну.

У спроведеном поступку је донето решење број VI 502-14/21- VI од 29.06.2021. године да за  пројекат: Складиштење неопасних и незапаљивих материја“ на кат. парцели бр. 4285/1 КО Севојно, ул. Миливоја Марића бб, у Севојну – није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину.

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид у решење у од 09,00 до 15,00 часова,  у канцеларији  Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 – другом спрату зграде Градског развојног центра, улица Петра Ћеловића бб. у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Обавештење  о решењу се објављује на основу члана 10. став 4. и 6., а на основу чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник“ РС,  бр.134/04 и 36/09)