ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ
VI Број: 502-17/20
Датум: 10.08.2020.год.

 

Носилац пројекта – „НЕБОС“ Д.О.О. ул. Првомајска бб, Севојно, поднео је захтев за одређивање обима и садржаја за ажурирање Студије о процени утицаја на животну средину пројекта: „Складиштење и механички третман неопасног отпада“  на кат. парцели бр. 5650 (раније 4635/5 КО Севојно) КО Севојно,  ул. Првомајској бб, у Севојну. У складу са чланом 3. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину ( «Службени гласник » РС бр.134/04 и 36/09), захтев се подноси због проширења капацитета складиштења неопасног отпада.

Увид у садржину захтева и поднету документацију можете извршити сваког радног дана од 09,00 до 15,00 часова,  у канцеларији  Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на другом спрату зграде Градског развојног центра, улица Петра Ћеловића бб., Град Ужице.

Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 10 дана од дана објављивања овог обавештења у локалном листу, огласној табли Градске управе Ужице или на сајту Града Ужица.

 Oбавештење се објављује на  основу чл.12. и чл. 28, а у вези са чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину.