Одељење за правне, скупштинске и комуналне послове у свом раду обавља:

  • правне послове обраде најсложенијих правних питања, правне послове израде нацрта нормативних аката везаних за организацију и рад ргана Градске општине,
  • нормативно – правне послове из области радног законодавства за изабрана, постављена и запослена лица и послови вођења персоналне евиденције, правне послове у вези уређења и коришћења пословног простора којим управља Градска општина,
  • стручно-техничке послове спровођења избора, референдума и збора грађана, учествује у изради планова одбране за подручје Градске општине, правне послове везане за основање и рад месних канцеларија и других облика месне самоуправе,
  • послове прижања правне помоћи грађанима за остваривање њихових права, спроводи поступак исељења бесправно усељених лица у станове и заједничке просторије у стамбеним зградама,
  • непосредно сарађује и  координира са пословима комуналне делатности на спровођењу закона и прописа које доноси Град и Градска општина, стручни, административни и организациони послови за потребе скупштинских радних тела, одборника и одборничких група, послови припремања, одржавања и обраде седница Скупштине градске општине, послови превенитвне контроле законистости и међусобне усклађенсти прописа као и њихове услкађености са градским прописима, техничка припрема седница, пријем и разврставање поште,
  • пружање адиминистративно-техничке помоћи техничким секретарима одборничких група, припрема и паковање материјала за седнице Скупштине градске општине, коресподенција за потребе председника и сектретара Скупштине градске општине,
  • пријем захтева грађана за скупштинске комисије и обавештавање истих о исходу, прати прописе који регулишу област комуналне делатности, одржава континуирану сарадњу са органима и службама чија је делатност непосредно у вези са овим пословима, учествује у изради аката које доноси Градска општина у области комуналне делатности,
  • обавља послове из области заузећа јавних површина, врши надзор над коришћењем пословног простора у складу с Одлуком Града, обавља комуналне и инспекцијске послове, стара се о одржавању комуналног реда у градској општини и спроводи прописе којима се уређује комунални ред у складу са законом, учествује у одређивањуместа и времена где се могу обављати угоститељске делатности са другим службама Градске општине,
  • ради и друге послове у складу са прописима Града и Градске општине.