Председник Градске општине Севојно, на основу члана 42. Статута Градске општине Севојно ( Службени лист града Ужица,  број 20/14), Одлуке о буџету Градске општине Севојно за 2018. годину (Службени лист града Ужица, број 44/17), Правилника о начину и поступку доделе средстава из буџета Градске општине Севојно за финансирање/суфинансирање пројеката и програма организација цивилног друштва III број 06-146/16  од 14.03 2016.године и Предлога Комисијe за избор пројеката за омладину који ће се реализовати у 2018. години III број 316/18 од 19.06.2018. године,  доноси

 

О Д Л У К У

о финансирању/суфинансирању  пројеката – програма за омладину у 2018. години по Конкурсу I

 I  У 2018. години средствима буџета Градске општине Севојно, са позиције 39- дотације невладиним организацијама, финансираће/суфинансираће се реализација   пројеката – програма организација цивилног друштва за област омладине  у 2018.години, који ће бити реализовани на територији Градске општине Севојно у следећим износима:

р.бр Н А З И В  ОРГАНИЗАЦИЈЕ  ИЗНОС 
 
    1. „Карате клуб Uni-line“ из Севојна 40.000,00
    2.  ,, Фудбалски клуб Севојно“ из Севојна 180.000,00
    3.  ,, Спортскон удружење Севојно“ из Севојна 90.000,00
    4. ,, Гимнастички клуб Севојно “ из Севојна 40.000,00
    5.  Удружење грађана“Радомир Рашо Мутавџић“ из Севојна 50.000,00
                                                                                   УКУПНО:   400.000,00

 

 

II  Предлог Комисијe за избор програма / пројеката за омладину, који ће се реализовати у 2018. години у Градској општини Севојно по омладинском конкурсу I, које ће финансирати/суфинансирти Градскa општина Севојно III број 316/18 од 19.06.2018. године саставни је део ове одлуке.

III На основу ове одлуке са сваком од напред наведених организација организација, чији ће се програми у 2018. години суфинансирати средствима буџета Градске општине Севојно, биће закључен уговор којим ће се регулисати намена, услови и начин финансирања.

IV За извршење ове одлуке надлежна је Управа Градске општине Севојно  и Управа за финансија Града Ужица.

Град Ужице

Градска општина Севојно

Председник

II број 316-1/18

19.06.2018. год.

Председник

Градске општине Севојно

                                                                                 Иван Марић   с.р.