Председник Градске општине Севојно, на основу члана 42. Статута Градске општине Севојно ( Службени лист града Ужица, број 20/14), Одлуке о буџету Градске општине Севојно за 2016. годину (Службени лист града Ужица, број 36/15), Правилника о начину и поступку доделе средстава из буџета Градске општине Севојно за финансирање/суфинансирање пројеката и програма организација цивилног друштва III број 06-146/16  од 14.03 2016.године и Предлога комисијe за финансирање/суфинансирање пројеката – програма „Севојничко културно лето у 2016. години“ III број 407/15 од 05.07.2016. године, доноси

 

О Д Л У К У

о финансирању/суфинансирању пројеката – „Севојничко културно лето у 2016. години“

I У 2016. години средствима буџета Градске општине Севојно, са позиције 37- дотације невладиним организацијама, финансираће/суфинансираће се реализација  пројеката – програма  „Севојничко културно лето у 2016. години“ у следећим износима:

 

р.бр Н А З И В   ОРГАНИЗАЦИЈЕ ИЗНОС
 
1. „Удружење пензионера Севојно“ 60.000,00
2. Удружење “Нова културна траса“ 130.000,00
3. “Организација младих Севојно“ 71.000,00
4. Удружење особа са инвалидитетом „Минимас“  39.000,00
                                                                                   УКУПНО:   300.000,00

 

II Предлог комисијe за финансирање/суфинансирање пројеката – програма „Севојничко културно лето у 2016. години“ III број 407/15 од 05.07.2016. године саставни је део ове одлуке.

III На основу ове одлуке са сваком од ових организација чији ће се програми у 2016. години суфинансирати средствима буџета Градске општине Севојно, биће закључен уговор којим ће се регулисати намена, услови и начин финансирања.

IV За извршење ове одлуке надлежна је управа Градске општине Севојно и Градска управа за послове финансија, рачуноводства и привреду Града Ужица.
Град Ужице

Градска општина Севојно

II број 411/16 , 06.07.2016. год.

 

Председник Градске општине Севојно

Бране Синџиревић