ГРАД УЖИЦЕ

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА

Број II 352 – 81/22

Датум 07.03.2023. године

Ужице

На основу Правилником о суфинансирању мера смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора на територији града Ужица („Службени лист града Ужица“ број 13/22) и Јавног позива за учешће привредних субјеката у спровођењу мера смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора на територији града Ужица број II 352 – 81/22 од 9. фебруара 2023. године Градоначелница Града Ужица дана 07.03.2023. године доноси

ОДЛУКУ

О ИЗБОРУ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА СМАЊЕЊА ЗАГАЂЕЊА ВАЗДУХА ПОРЕКЛОМ ИЗ ИНДИВИДУАЛНИХ ИЗВОРА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦА 

 

За меру 1. Набавка и уградња топлотних пумпи може учествовати девет привредних субјеката по утврђеној листи привредних субјеката која је саставни део ове Одлуке.

За меру 2. Набавка и уградња котлова или етажних пећи и пећи и шпорета на дрвни пелет може учествовати осам привредних субјеката по утврђеној листи привредних субјеката која је саставни део ове Одлуке.

За меру 3. Набавка и уградња котлова на природни гас може учествовати осам привредних субјеката по утврђеној листи привредних субјеката која је саставни део ове Одлуке.

 О б р а з л о ж е њ е

Конкурсом за јавно прикупљање пријава за учешће привредних субјеката у спровођењу мера смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора на територији Града Ужица који је објављен 09. фебруара 2023. године на званичној интернет страници и огласној табли Града Ужица,.

На Конкурс се јавило 10 привредних субјеката. Након  завршеног отварања пријава, Комисија је констатовала да пријава „COOLSISTEM“ d.o.o. Београд поднета за меру набавка и уградња котлова на природни гас поднета благовремено, али да иста није потпуна, односно подносилац пријаве није доставио потврду коју издаје „Ужице-Гас“ а.д. тражену другим јавним позивом.

Све преостале пријаве поднете су благовремено и  испуњавају све услове прописане Другим Јавним позивом.

Комисија је дана 2. марта 2023. године обавестила подносиоца пријаве „COOLSISTEM“ d.o.o. Београд за меру набавка и уградња котлова на природни гас да је исту неопходно допунити и то тако што ће доставити одговарајућу документацију, која замењује потврду коју издаје „Ужице-Гас“ а.д. тражену другим јавним позивом. Дана 4. марта 2023. године, подносилац пријаве је обавестио Комисију да одустаје од пријаве за меру набавка и  градња котлова на природни гас и да остаје при пријави за меру набавка и уградња топлотних пумпи.

На основу Јавног позива за учешће привредних субјеката у спровођењу мера смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора на територији Града Ужица, Комисија је израдила Предлог одлуке са листом привредних субјеката који могу бити директни корисници средстава.

Град Ужице ће са изабраним привредним субјектима закључи уговоре којима ће се регулисати међусобна права и обавезе. Корисник средстава ће вршити пренос средстава изабраним привредним субјектима у складу са закљученим уговором.

На Листи привредних субјеката за меру 1. Набавка и уградња топлотних пумпи је укупно девет привредних субјеката, за меру 2. Набавка и уградња котлова или етажних пећи и пећи и шпорета на дрвни пелет осам привредних субјеката и за меру 3. Набавка и уградња котлова на природни гас осам привредних субјеката.

Саставни део Одлуке је листа привредних субјеката у спровођењу мера смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора на територији Града Ужица.

Одлука Градоначелнице Града Ужица о избору привредних субјеката у спровођењу мера смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора доставља се подносиоцима пријва и објављује се на огласној табли Градске управе и званичној интернет страници Града Ужица.

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке може се поднети жалба Градском већу града Ужица у року од 8 дана од дана достављања исте.

 

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА

др Јелена Раковић Радивојевић

 

Листа привредних субјеката- Мера набавка и уградња топлотних пумпи

Листа привредних субјеката- Мера набавка и уградња котлова или етажних шпорета и пећи и шпорета на дрвни пелет

Листа привредних субјеката- Мера набавка и уградња котлова на природни гас за породичне куће