На основу члана 58. Закона о локалним изборима (“Службени гласник Републике Србије “ број 129/2007, 34/2010 – одлука УС и 54/2011) члана 34. и  98. Закона о избору народиних посланика (“Службени гласник Републике Србије “ број 35/00, 57/03-УС, 72/03-др. закон, 18/04,85/05- др.закон , 101/05- др. Закон, 104/09-др. Закон, 28/11-УС и 36/11) и Упутства о спровођењу избора за одборнике Скупштине Градске општине Севојно расписаних за 04.03.2018. године, број 013-03/18 од 16.01.2018. године, Изборна комисија Градске општине Севојно на седници одржаној дана 12.02.2018. године са почетком у  12,30 часова,  донела је :

 

 ОДЛУКУ

о накнадама за рад чланова бирачких одбора у сталном и проширеном саставу за спровођење избора за одборнике Скупштине Градске општине Севојно расписаним за 04.03.2018. године

Члан 1.

Председницима, заменицима председника, члановима и заменицима чланова бирачких одбора у сталном саставу и  члановима и заменицима чланова бирачких одбора у проширеном саставу који су именовани на предлог политичких странака, коалиција политичких странака и групе грађана у Скупштини Градске општине Севојно ( у даљем тексту: предлагачи) припада накнада за рад у бирачком одбору и то:

  • Председницма и заменицима председника по 2.500,00 динара
  • Члановима и заменицима чланова по 1.500,00 динара,

Право на накнаду која је утврђена овим чланом, чланови бирачких одбора ће остваривати на основу евиденције о њиховом присуству на бирачком месту.

Члан 2.

Средства за исплату накнаде из члана 1., обезбедиће Изборна комисија Градске општине Севојно, по достављању извештаја о присутности председника, заменика председника, чланова и заменика чланова бирачких одбора у сталном саставу и броју чланова и заменика чланова бирачких одбора у проширеном саставу који су били присутни на бирачком месту.

Члан 3.

О спровођењу ове одлуке стараће се Изборна комисија Градске општине Севојно.

Члан 4.

Ова одлука биће објављена у Службеном листу Града Ужица.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО

Број: 013-35/2018

     Датум: 12.02.2018. годинe

     Севојно

                                                                             ПРЕДСЕДНИК ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

                                                                                                Десимир Мићовић, с.р.