На основу Одлуке о проглашењу ванредног стања у Републици Србији („Службени гласник РС“ број 31/20), члана 80. Статута града Ужица („Службени лист града Ужица“ број 4/19) и  члана 15. Одлуке о о радном времену угоститељских, занатских и трговинских објеката на територији града Ужица („Службени лист општине Ужице“ број 03/02, 6-1/06, 05/07 и 20/09 и „Службени лист града Ужица“, бр. 38/14 и 10/2017), Градско веће града Ужица на седници одржаној 18.03.2020.године донело је

 

О  Д  Л  У  К  У

О РАДНОМ ВРЕМЕНУ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА  НА  ТЕРИТОРИЈИ  ГРАДА  УЖИЦА У ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА

 

Члан 1.

За време Ванредног стања у Републици Србији угоститељски објекти могу почети са радом најраније 60 минута након престанка забране кретања, а завршити са радом најкасније 60 минута пре почетка забране кретања прописане актом Владе Републике Србије.

Члан 2.

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о радном времену трговинских, занатских и угоститељских објеката на територији града Ужица за време ванредног стања („Службени лист града Ужица“ број 12/20).

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу и примењује се даном доношења.

Члан 4.

Ову Одлуку објавити у „Службеном листу града Ужица“.

 

Р е п у б л и к а   С р б и ј а                                        ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАД УЖИЦЕ                                                                         Градоначелник
Градско веће                                                                     Тихомир Петковић
III број 16/20-2
18.03.2020. године
Ужице, Димитрија Туцовића 52