На основу члана 80. Статута града Ужица („Службени лист града Ужица“ број 4/19 у складу са чланом 9а Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести ЦОВИД-19 („Службени гласник РС“, бр. 66/2020, 93/2020, 94/2020 и 100/2020) Градско веће града Ужица, на седници одржаној 21.07.2020.године донело је
О Д Л У К У
О РАДНОМ ВРЕМЕНУ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦА ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ЗБОГ ОПАСНОСТИ ОД ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ ЦОВИД-19

Члан 1.
Ограничава се радно време угоститељских објеката на територији града Ужица за време трајања ванредне ситуације због опасности од заразне болести ЦОВИД-19 и то:
– радно време угоститељских објеката који немају башту и ноћних клубова, тако да ти објекти неће радити од 21.00 часа до 06.00 часова наредног дана,
– радно време угоститељских објеката који имају башту, тако да ти објекти неће пружати угоститељске услуге у затвореном делу објекта од 21.00 часа, а у отвореном делу објекта (башти) од 23.00 часа до 06.00 часова наредног дана.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се од 22.07.2020. године до престанка ванредне ситуације на територији града Ужица.
Члан 3.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука Градског већа о радном времену угоститељских објеката на територији града Ужица („Службени лист града Ужица“ бр.27/2020 од 29.06.2020. године).
Члан 4.
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу града Ужица“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАД УЖИЦЕ ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДСКО ВЕЋЕ Тихомир Петковић

ИИИ број 06-34/20-1
21.07.2020. године
Ужице, Димитрија Туцовића 52