Председник Градске општине Севојно, на основу члана 42. Статута Градске општине Севојно ( Службени лист града Ужица,  број 20/14), Одлуке о буџету Градске општине Севојно за 2019. годину (Службени лист града Ужица, број 50/18), Правилника о начину и поступку доделе средстава из буџета Градске општине Севојно за финансирање/суфинансирање пројеката и програма организација цивилног друштва III број 06-146/16  од 14.03 2016.године и Предлога Комисијe за финансирање/суфинансирање  пројеката –  програма  организација цивилног друштва  из области културе у 2019.години  III број 109/19 од 20.02.2019. године,  доноси

 

О Д Л У К У

о финансирању/суфинансирању  пројеката – програма организација

цивилног друштва из области културе у 2019. години

 

 I  У 2019. години средствима буџета Градске општине Севојно, са позиције 37- дотације невладиним организацијама, финансираће/суфинансираће се реализација   пројеката – програма организација цивилног друштва  из области културе у 2019.години, који ће бити реализовани на територији Градске општине Севојно у следећим износима:

 

 

Редни број Н А З И В  ОРГАНИЗАЦИЈЕ  ИЗНОС 
 
1.  Удружење Певачка група “ Славуј“ из  Севојна 70.000,00
    2.  Удружење особа са инвалидитетом „Минимас“ из Севојна              70.000,00
    3.  Певачка група ,,Бећари“ из Севојна 70.000,00
4. Општинско удружење бораца ослободилачких ратова до 1999. Севојно из Севојна 70.000,00
5.  Удружење ,,Радомир Рашо Мутавџић“ из Севојна 80.000,00
    6.  КУД,,Наш завичај “из Севојна            140.000,00
                                                                                   УКУПНО:   500.000,00

 

 

II  Предлог Комисијe за избор програма / пројеката за омладину, који ће се реализовати у 2019. години у Градској општини Севојно по омладинском конкурсу I  које ће финансирати/суфинансирти Градскa општина Севојно III број 109/19 од 20.02.2019. године саставни је део ове одлуке.

III На основу ове одлуке са сваком од напред наведених организација организација, чији ће се програми у 2019. години суфинансирати средствима буџета Градске општине Севојно, биће закључен уговор којим ће се регулисати намена, услови и начин финансирања.

IV За извршење ове одлуке надлежна је Управа Градске општине Севојно  и Управа за финансија Града Ужица.

 

 

Град Ужице

Градска општина Севојно

Председник

II број:112 /19,  21.02.2019. год.

 

 

                                                                             Председник

Градске општине Севојно

                                                                                 Иван Марић   с.р