ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ”СТАН” УЖИЦЕ

р а с п и с у ј е

ОГЛАС

за давање у закуп прикупљањем затворених писаних понуда:

 

 I Пословног простора/локала у Севојну у виђеном стању:

 • локал површине 54,70 m 2 у ул.Вишеслава Бугариновића број 30, у Севојну

 

II Почетна цена месечно: 3,32 евра без ПДВ, а 3,98 евра са ПДВ по m2 локала, што за површину од 54,70 m 2 износи 181,60 евра без ПДВ, односно 217,92 евра са ПДВ у динарској противвредности,

Локал се може закупити за обављање дозвољене делатности. Закупнина се обрачунава у динарској противвредности на дан уплате и увећава за ПДВ, комуналне и друге обавезе које терете пословање у локалу по рачунима јавних и/или јавних комуналних предузећа. Предузеће задржава право да сваке године увећа уговорену закупнину у случају промене процењене тржишне висине закупнине из општег акта града Ужице којим се уређује закупнина за пословни простор у јавној својини, како у погледу утврђивања почетне висине закупнине, тако и у погледу разврставања локација по зонама.

III Депозит уз понуду:  653,76 еура

Депозит се полаже на рачун предузећа број: 160-51497-09, код Banca Intesa AД Београд, у динарској противвредности на дан уплате, најкасније, закључно са 10.02.2023. године. Понуђачу који не оствари приоритет, депозит уз понуду се враћа када одлука о давању локала у закуп постане коначна.

Понуђач чија је понуда прихваћена губи право на повраћај депозита ако у року од 5 дана од дана достављања коначне одлуке не закључи уговор о закупу локала, као и право да учествује на поновном огласу за давање у закуп истог локала.

IV Време трајања закупа: 5 година.

Улазак у посед локала: одмах по закључењу уговора и исељењу претходног закупца.

V Обезбеђење плаћања закупнине: најбољи понуђач је дужан да пре закључења и као услов за закључење уговора, положи предузећу:

 • Депозиту висини од три закупнине из најбоље понуде обрачунате са ПДВ (доплата разлике између троструког износа понуђене цене и депозита из тачке III овог огласа), изражене у еврима, а положене у динарској противвредности на дан полагања. Неполагање депозита се сматра одустанком од уговора, у ком случају се најбољем понуђачу не враћа депозит уз понуду из тачке III овог огласа. Нереализован депозит се враћа по истеку закупа и предаји локала, у динарској противвредности на дан враћања, без камате, под условом да је закупац измирио обавезе у целости и предузећу предао локал, и
 • За сваку годину закупа – по 4 сопственерегистроване бланко менице ”без протеста”. Физичко лице које није предузетник, полаже регистроване менице, које су авалиране од стране активног правног лица или предузетника.

VI Разгледање локала – радним даном, од 12 – 14 сати, почев од дана објављивања огласа, закључно са 10.02.2023. године до 10.00 часова

VII Критеријум за избор понуде је висина понуђене закупнине, а у случају две или више понуда са једнаком закупнином – понуда којом је понуђен већи број месеци за плаћање закупнине унапред.

VIII Исправна понуда мора да садржи:

 • доказ о уплати депозита у целости,
 • потврду Локалне пореске администрације града Ужица да је понуђач измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода не старију од 2 месеца пре отварања понуда,
 • уверење Пореске управе Министарства финансије и привреде да је понуђач измирио доспеле порезе и доприносе, не старије од 2 месеца пре отварања понуда,
 • износ понуђене закупнине – најниже у висини почетне цене из тачке 3. ове одлуке,
 • делатност коју ће понуђач обављати у локалу,
 • број рачуна на који ће се извршити повраћај депозита, као и
 • за физичка лица – име и презиме, број личне карте, јединствени матични број грађана (ЈМБГ) и адресу;
 • за предузетнике – име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, ЈМБГ, назив радње, матични број (МБ) радње и копију акта о оснивању;
 • за правна лица – назив и седиште, копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа и
 • пуномоћје за лице које заступа понуђача.

 IX Затворена понуда, за назнаком: „Понуда за закуп локала у ул. В.Бугариновића бр. 30 површине 54,70 m 2 “ подноси се закључно са 10.02.2023.године, под условом да стигну у пријемну канцеларију предузећа у ул. Марије Маге Магазиновић бр. 7 у Ужицу  до 12.00 сати. Неблаговремене и неисправне понуде се одбацују без разматрања.

Право учешћа имају сва правна и физичка лица која благовремено поднесу исправну понуду и која немају доспелих, а неизмирених обавеза за закуп непокретности према предузећу.

 XI Јавно отварање понуда извршиће се у канцеларији директора дана 10.02.2023.године са почетком у 13 сати. Особе за контакт: Милева Петровић  и Марија Кузељевић (тел. бр. 031/513-259).