Република Србија

Град  Ужице

Градска општина Севојно

Комисија за финансирање/суфинансирање  пројеката –

програма   организација цивилног друштва  из области културе у 2018. години

III број 178-2/18

11.05.2018. године
Комисијa  за  финансирање/суфинансирање  пројеката – програма организација цивилног друштва из области културе  у 2018. години, након  спроведеног поступку по јавном позиву,  размотривши све благовремено поднете пријаве,  након што је сачињена листу вредновања и рангирања пројеката и на основу члана 17. Правилника о начину и поступку доделе средстава из буџета Градске општине Севојно, за финансирање/суфинанисрање пројеката и програма организација цивилног друштва III број 06-146/16 од 14.03.2016.године, на састанку одржаном 11.05.2018. године, дала је следећи

 

 

 

Предлог  председнику Градске општине Севојно

I  Предлаже  се финансирање/суфинансирање  пројеката – програма организација цивилног друштва из области културе  у 2018. години из буџета Градске општине Севојно за 2018. годину , у висини наведених износа:

 

р.бр Н А З И В  ОРГАНИЗАЦИЈЕ  ИЗНОС 
 
1. „Удружење пензионера Севојно“ из Севојна 50.000,00
2.  Књижевно удружење ,,Паун Петронијевић –Рујно“ из Ужица 20.000,00
3.  Удружење Певачка група “ Славуј“ из  Севојна 70.000,00
4.  Удружење особа са инвалидитетом „Минимас“ из Севојна 50.000,00
5.  Певачка група ,,Бећари“ из Севојна 50.000,00
6. ,,Удружење визуелних уметника Ужице“ из Ужица 40.000,00
7.  Удружење“Радомир Рашо Мутавџић“ из Севојна 80.000,00
8.  Етно удружење ,,Завичај “из Злакусе 140.000,00
                                                                                   УКУПНО:   500.000,00

II    Средства су планирана  Одлуком о буџету Градске општине Севојно 2018. годину (Службени лист града Ужица број: 44/17),  на позицији број 37, конто 481- дотације невладиним организацијама.

III    Пријаве организација цивилног друштва које су аплицирали на јавни саставни су део овог предлога.

О б р а з л о ж е њ е

Градска општина Севојно објавила је Јавни позив за финансирање/суфинансирање  пројеката програма организација цивилног друштва у области културе у 2018. години, које ће своје програме реализовати на територији Градскe општине Севојно .

На конкурс се пријавило 8 удружења.Пријаве су благовремене, дате на задатим обрасцима и са траженим прилозима.
Комисија је размотрила све пријаве,  и на основу критеријума који су јавним позивом дефинисани, сачинила предлог одлуке о додели буџетских средстава подносиоцима пријава, као у диспозитиву овог предлога.

Организација Књижевно удружење ,,Паун Петронијевић -Рујно,“ из  Ужица  је аплицирала са два програма што није било дозвољено условима конкурса, те им је само једна пријава и разматрана и то она која је прва примљена по правном принципу ,, ранији у времену- старији у праву“.

Сви програми подносиоца – организација цивилног друштва су добили одређени износ из буџета Градске општине Севојно сходно степену испуњености  услова предвиђених у члану 15. потребама манифестације и економској оправданости буџета који су планирали.

Сходно члану 16. Правилника о начину и поступку доделе средстава из буџета Градске општине Севојно, за финансирање/суфинанисрање пројеката и програма организација цивилног друштва III број 06-146/16 од 14.03.2016.године, дана 03.05.2018. године на сајту Градске општине Севојно објављена је Листа рангирања и вредновања пројеката из области културе, како  нико од учесника конкурса није уложио приговор, тако да је Комисија на основу  члану 17. предметног Правилника сачинила овај предлог и доставила га председнику Градске општине Севојно на даље разматрање и одлуку.

Председник комисије

Милија Кулашевић с.р.