Република Србија

Град  Ужице

Градска општина Севојно

Комисија за финансирање/суфинансирање  пројеката –     

програма   организација цивилног друштва  из области културе у 2019. години

III број 109/19

20.02.2019. године

 

Комисијa  за  финансирање/суфинансирање  пројеката – програма организација цивилног друштва из области културе  у 2019. години, након  спроведеног поступку по јавном позиву,  размотривши све благовремено поднете пријаве,  након што је сачињена листу вредновања и рангирања пројеката,  на основу члана 17. Правилника о начину и поступку доделе средстава из буџета Градске општине Севојно, за финансирање/суфинанисрање пројеката и програма организација цивилног друштва III број 06-146/16 од 14.03.2016.године, на састанку одржаном 20.02.2019. године, дала је следећи

                                                      Предлог  председнику Градске општине Севојно

 

I  Предлаже  се финансирање/суфинансирање  пројеката – програма организација цивилног друштва из области културе  у 2019. години из буџета Градске општине Севојно за 2018. годину , у висини наведених износа:

 

Редни број Н А З И В  ОРГАНИЗАЦИЈЕ  ИЗНОС 
 
1.  Удружење Певачка група “ Славуј“ из  Севојна 70.000,00
    2.  Удружење особа са инвалидитетом „Минимас“ из Севојна              70.000,00
    3.  Певачка група ,,Бећари“ из Севојна 70.000,00
4. Општинско удружење бораца ослободилачких ратова до 1999. Севојно из Севојна 70.000,00
5.  Удружење ,,Радомир Рашо Мутавџић“ из Севојна 80.000,00
    6.  КУД,,Наш завичај “из Севојна            140.000,00
                                                                                   УКУПНО:   500.000,00

II    Средства су планирана  Одлуком о буџету Градске општине Севојно 2019. годину (Службени лист града Ужица број: 50/18),  на позицији број 37, конто 481- дотације невладиним организацијама.

III    Пријаве организација цивилног друштва које су аплицирали на јавни позив саставни су део овог предлога.

 

      О б р а з л о ж е њ е

 

Градска општина Севојно објавила је Јавни позив за финансирање/суфинансирање  пројеката програма организација цивилног друштва у области културе у 2019. години, које ће своје програме реализовати на територији Градскe општине Севојно .

На конкурс се пријавило 6 удружења. Све пријаве на  конкурс биле  су благовремене, дате на задатим обрасцима и са траженим прилозима. Разматрајући достављене пријаве дана 11.02.2019. године Комисија је сачинила Листа рангирања и вредновања пројеката из области културе сходно члану 16. Правилника о начину и поступку доделе средстава из буџета Градске општине Севојно, за финансирање/суфинанисрање пројеката и програма организација цивилног друштва III број 06-146/16,која је истог  дана објављена  на сајту Градске општине Севојно.

Будући да  нико од учесника конкурса на напред наведену Листу није уложио приговор, истеком предвиђених рокова стекли су се услови прописани члном 17. предметног Правилника те је Комисија  сачинила овај предлог и доставила га председнику Градске општине Севојно на даље разматрање и одлуку.

 

 

 

 

 

 

                                                                           Председник Комисије

                                                                            Милија Кулашевић с.р.