Предлог  Председнику Градске општине Севојно

 

I Предлаже се финансирање пројеката за омладину из буџета Градске општине Севојно у 2017. години, са позиције 36 –Дотације невладиним организацијама и то:

 

  1. пројекат: „ Терен за младе и кошаркашки турнир у Севојну“

               подносилац: Спортско удружење „Севојно“

               вредност: 120.000,00 динара;

 

  1. пројекат: „Развој омладинског спорта“

   подносилац: Фудбалски клуб „Севојно“

   вредност:  180.000,00 динара;

 

II Пројекти удружења и организација су саставни су део овог предлога.

 

                     О б р а з л о ж е њ е

 

Комисија за избор омладинских пројеката, формирана решењем председника II број 387/17 од 17.07.2017. године, у саставу Бојана Оташевић, председник комисије, Милија Кулашевић и Владе Живановић, чланови комисије, одржала је седницу 28.07.2017. године.

Комисија је утврдила да је на конкурс за избор омладинских пројеката за 2017. годину у предвиђеном року приспело два пројекта. Пројекте су поднела удружења и организације са седиштем на територији Градске општине Севојно, чији ће се програми реализовати на територији Градске општине Севојно. За реализацију наведених пројеката су тражена средства у укупном износу од 380.000,00 динара. Одлуком о буџету Градске општине Севојно а Ужица за 2017. годину, за омладинске пројекте планирана су средства у укупном износу за износу од 500.000,00 динара, од којих је 300.000,00 динара планирано за реализацију путем овог јавног конкурса.

Комисија је размотрила оба благовремено приспелa пројектa и имајући у виду расположива средства, квалитет понуђених пројеката извршила одабир и предложила Председнику Градске општине Севојно пројекте наведена у ставу I диспозитива овог предлога, који ће се финансирати из буџета Градске општине Севојно у 2017. години.

Председник комисије:

Бојана Оташевић

Чланови:

1.Милија Кулашевић

2.Владе Живановић