I  Предлаже  се  финансирање / суфинансирање пројеката – програма  „ Севојничко културно лето 2017.“ организацијама цивилног друштва из области културе  у 2017. години, у висини наведених износа:

  1. Удружење визуелних уметника Ужице из Ужица
  2. Удружење грађана „Нова културна траса –НКТ“
  3. Певачка група ,,Бећари“ из Севојна
  4. Удружење особа са инвалидитетом “Минимас“ из  Севојна
  5. Етно удружење“Завичај “ из Злакусе

90.800  динара
109.200 динара
40.000 динара
30.000 динара
30 000 динара

Укупно:  300.000 динара

II    Средства су планирана  Одлуком о буџету Градске општине Севојно 2017. годину (Службени лист града Ужица број: 42-1/16),  на позицији број 38, конто 481- дотације невладиним организацијама.

III    Пријаве организација цивилног друштва које су аплицирали на јавни позив саставни су део овог предлога.

 

 

О б р а з л о ж е њ е

Градска општина Севојно је објавила Јавни позив за финансирање/суфинансирање  пројеката програма организација цивилног друштва у области културе у 2017. години, које ће своје програме реализовати на територији Градскe општине Севојно, а у оквиру манифестације „Севојничко културно лето 2017“.

На конкурс се пријавило 5 удружења. Пријаве су благовремене, дате на задатим обрасцима и са траженим прилозима.

Комисија је размотрила све пријаве,  и на основу критеријума који су јавним позивом дефинисани, сачинила предлог одлуке о додели буџетских средстава подносиоцима пријава, као у уводу овог предлога. Сви програми подносиоца – орагнизација цивилног друштва су добили одобрење одређеног износа од Градске општине Севојно, сходно потребама манифестације „Севојничко културно лето 2017.“ и економској оправданости буџета који су планирали.

На основу члана 16. Правилника о начину и поступку доделе средстава из буџета Градске општине Севојно, за финансирање/суфинанисрање пројеката и програма организација цивилног друштва III број 06-146/16 од 14.03.2016.године, дана 23.06.2017. године на сајту Градске општине Севојно објављена је Листа рангирања и вредновања пројеката из области  културе у 2017. години, које ће своје програме реализовати на територији Градскe општине Севојно, а у оквиру манифестације „Севојничко културно лето 2017.“.Будући да нико од учесника конкурса није уложио приговор, Комисија је на основу  члану 17. предметног Правилника сачинила овај предлог.

Председник комисије

Милија Кулашевић