Република Србија
Град Ужице
Градска општина Севојно
Комисија за избор пројеката за омладину који ће се реализовати у 2018. години
III број 638-2/18
15.11.2018. године

Комисијa за избор пројеката за омладину који ће се реализовати у 2018 години, након спроведеног поступку по јавном позиву II Конкурс за реализацију пројеката за омладину, размотривши благовремено поднету пријаву и након што је сачињена листу вредновања и рангирања пројеката и на основу члана 17. Правилника о изменама и допунама Правилника о начину и поступку доделе средстава из буџета Градске општине Севојно III број 06-654/17 од 5.12.2017. године и III број 06-146/16 од 14.03.2016.године , на састанку одржаном 15.11.2018. године дала је следећи :

Предлог председнику Градске општине Севојно

I Након спроведеног поступку по јавном позиву, благовремено je приспеле 6 пријава, oд којих је 4 испуњавало услове предвиђене конкурсом, Комисија је 07.11.2018. године сачинила листу вредновања и рангирања пројеката, након чега је иста објављена на званичном сајту Градске општине Севојно. Предметна листа је садржала и поуку о правном леку- приговору, који су заинтересоване стране могле изјавити закључно са 14.11.2018. године.
Како у предвиђеном року није било приговора на Листу вредновања и рангирања председнику Градске општине Севојно предлажемо се финансирање програма који су испунили услове предвбиђене конкурсом на следећи начин:

1. ,, Фудбалски клуб Севојно“ из Севојна у висини од: 150.000,00 динара

2. ,,Спортско удружење Севојно “ из Севојно у висини од: 80.000,00 динара

3. КУД,, Наш завичај“ из Севојна, у висини од: 80.000,00 динара

4.Удружење грађана ,, Радомир Рашо Мутавџић“ из Севојна у висини од:
40.000,00 динара

5. Гимнастички клуб ,,Севојно „ “ из Севојна у висини од: 0 динара/ одбијени

6.Основна школа ,,Алекса Дејовић“ из Севојна у висини од 0 динара/ одбијени
______________________________
Укупно: 350.000,00 динара

II Средства су планирана Изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Севојно 2018. годину I број: 06-400-473/18 од 04.09.2018. године на позицији број 39, конто 481- дотације невладиним организацијама.

III Пријаве организација цивилног друштва које су аплицирале на јавни позив саставни су део овог предлога.

О б р а з л о ж е њ е

Градска општина Севојно је 29.10.2018. године објавила II Конкурс за реализацију пројеката за омладину у 2018. години, које ће се реализовати на територији Градскe општине Севојно.
На конкурс се пријавило 5 удружења и 1 установа, пријаве су благовремене, дате на задатим обрасцима и са траженим прилозима, 4 организације су у пријавама одговориле условима конкурса. Комисија је 07.11.2018. године сачинила листу вредновања и рангирања пројеката, након чега је иста објављена на званичном сајту Градске општине Севојно. Предметна листа је садржала и поуку о правном леку- приговору, који су заинтересоване стране могле изјавити закључно са 14.11.2018. године. Како у предвиђеном року није било приговора на Листу вредновања и рангирања председнику Градске општине Севојно предлажено је финансирање програма као у диспозитиву предлога.

Председник комисије
Борко Вујовић с.р.