На основу члана 14. става 1. и 6. и члана 26. став 3. Закона о локалним изборима (“Службени гласник Републике Србије “ број 129/2007, 34/2010 – одлука УС и 54/2011) Изборна комисија Градске општине Севојно на седници одржаној дана 08.02.2018. године са почетком у  10,30 часова,  донела је :

 

Р Е Ш Е Њ Е

О ИСПУЊЕЊУ УСЛОВА

ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ОПУНОМОЋЕНОГ ПРЕДСТАВНИКА

ПОДНОСИЛАЦА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ У ПРОШИРЕНИ САСТАВ

ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО

 И БИРАЧКИХ ОДБОРА 

 

 

  1. УТВРЂУЈЕ СЕ да изборна листа Групе грађана Уједињени побеђујемо, за Севојно. За Србију, подносилац изборне листе кандидата за одборнике Скупштине Градске општине Севојно, под називом „УЈЕДИЊЕНИ ПОБЕЂУЈЕМО, ЗА СЕВОЈНО. ЗА СРБИЈУ“ , испуњава услове за одређивање опуномоћених представника у проширени састав Изборне комисије Градске општине Севојно и бирачких одбора.

 

  1. Позива се подносилац Изборне листе да одреди свог опуномоћеног представника у проширени састав Изборне комисију комисије Градске општине Севојно и бирачких одбора.

 

Образложење

 

Изборна комисија Градске општине Севојно, на седници одржаној 08.02.2018. године, донела је решење о проглашењу Изборне листе „УЈЕДИЊЕНИ ПОБЕЂУЈЕМО, ЗА СЕВОЈНО. ЗА СРБИЈУ“ број 013-29/ 2918 од 08.02.2018. године, за избор одборника Скупштине Градске општине Севојно, коју је предложила Група грађана Уједињени побеђујемо, за Севојно. За Србију. Сагласно члану 14. ст. 6. и 7.  Закона о локалним изборима („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 34/2010 – одлука УС и 54/2011), Изборна комисија Градске општине Севојно је даном проглашења наведене изборне листе утврдила да њен подносилац испуњава услове за одређивање својих представника у проширени састав Изборне комисије Градске општине Севојно и бирачких одбора, па је сходно томе донела решење као у диспозитиву.

 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења подносилац изборне листе може да поднесе приговор Изборној комисији Градске општине Севојно у року од 24 часа од дана доношења Решења.

 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО

Број: 013-30/2018

     Датум: 08.02.2018. године

     Севојно

ПРЕДСЕДНИК ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

                                                                                         Десимир Мићовић, с.р.