На основу члана 138. Закона о спорту („Службени гласник РС“ број 10/16) Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у граду Ужицу („Службени листа Града Ужица“ број 45/18), председник Градске општине Севојно доноси

 

                                                          РЕШЕЊЕ

О образовању Комисије за избор предлога годишњих и посебних програма у области спорта који ће се финанисирати из буџета Градске општине Севојно у 2022. години

I  Образује се Комисија за избор предлога годишњих и посебних програма у  области спорта који ће се финанисирати из буџета Градске општине Севојно у 2022.години, у саставу:

Председник:

  1. Милија Кулашевић, члан Већа Градске општине Севојно
  • Чланови:
  1. Борко Вујовић, члан Већа Градске општине Севојно
  2. Драгиша Кузмановић, секретар Спортског савеза Ужица
  3. Верица Маричић, чланица Већа Градске општине Севојно
  4. Игор Мариновић, члан Већа Градске општине Севојно

 

II  Задатак Комисије је да изврши алнализу и стручну оцену благовремено поднетих предлога годишњих и посебних програма у области спорта, да сачини образложен предлог програма који могу да се финансирају из буџета Градске општине Севојно у 2022. години и предложи износ за сваки појединачни програм.

 

III Решење ступа на снагу даном доношења.

 

ГРАД УЖИЦЕ

ГРАДСКA ОПШТИНA СЕВОЈНО

II број  685/21

27.12.2021. године

 

                                                                                           ПРЕДСЕДНИК

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО

                                                                                           Иван Марић, с.р.