На основу члана 15. става 1. тачка 7 и члана 24. став 1. Закона о локалним изборима (“Службени гласник Републике Србије “ број 129/2007, 34/2010 – одлука УС и 54/2011) Изборна комисија Градске општине Севојно на седници одржаној дана 08.02.2018.године са почетком у  10,30 часова,  донела је:

Р Е Ш Е Њ Е

 

 

ПРОГЛАШАВА СЕ изборна листа „УЈЕДИЊЕНИ ПОБЕЂУЈЕМО, ЗА СЕВОЈНО. ЗА СРБИЈУ“ , коју је поднела Група грађана Уједињени побеђујемо, за Севојно. За Србију, број 013-28/2018 од 07.02.2018.године.

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Изборну листу „УЈЕДИЊЕНИ ПОБЕЂУЈЕМО, ЗА СЕВОЈНО. ЗА СРБИЈУ“ за избор одборника Скупштине Градске општине Севојно број 013-28/2018 од 07.02.2018.године и на којој је предложена листа од 15 кандидата за одборнике  Скупштине, подржало је својим потписом 250 бирача.
Како су испуњени и сви други Законом прописани услови, донето је решење као у диспозитиву.
Поука о правном средству: Против овог Решења подносилац изборне листе може поднети приговор Изборној комисији Градске општине Севојно у року од 24 часа од дана доношења решења.

Република Србија

Град Ужице

Изборна комисија Градске општине Севојно

Број: 013- 29/18       

Дана: 08.02.2018. године    

Севојно         

                                                                                                           Председник

 изборне комисије:

Десимир Мићовић, с.р.