Образац  ГОС-9/2018
На основу члана 15. става 1. тачка 7 и члана 24. став 1. Закона о локалним изборима (“Службени гласник Републике Србије “ број 129/2007, 34/2010 – одлука УС и 54/2011) Изборна комисија Градске општине Севојно на седници одржаној дана 18.01.2018.године са почетком у  11,00 часова,  донела је:

 

Р Е Ш Е Њ Е

 

ПРОГЛАШАВА СЕ изборна листа „Александар Вучић – Зато што волимо Севојно – Српска напредна странка – Ивица Дачић – Социјалистичка партија Србије – Партија уједињених пензионера Србије – Српска народна партија“ , коју је поднела Коалиција Српска напредна странка, Социјалистичка партија Србије, Партија уједињених пензионера Србије, Српска народна партија за избор одборника Скупштине Градске општине Севојно, број 013-08/2018 од 17.01.2018.године.

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Изборну листу „Александар Вучић – Зато што волимо Севојно – Српска напредна странка – Ивица Дачић – Социјалистичка партија Србије – Партија уједињених пензионера Србије – Српска народна партија“ за избор одборника Скупштине Градске општине Севојно број 013-08/2018 од 17.01.2018.године и на којој је предложена листа од 15 кандидата за одборнике  Скупштине, подржало је својим потписом 262 бирача.

 

Како су испуњени и сви други Законом прописани услови, донето је решење као у диспозитиву.
Поука о правном средству: Против овог Решења подносилац изборне листе може поднети приговор Изборној комисији Градске општине Севојно у року од 24 часа од дана доношења решења.

Република Србија

Град Ужице

Изборна комисија Градске општине Севојно

Број: 013- 10/18       

Дана: 18.01.2018. године    

Севојно         

                              Председник

 изборне комисије:

Десимир Мићовић, с.р.