На основу члана 46. тачка 2. и члана 66. став 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 47/18) и Одлуке  о буџету Градске општине Севојно за 2019. годину I  број  400-707/18 од 18.12.2018. године и Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађанау области спорта у Граду Ужицу I број 06-32/18 од 27.11.2018. године, Веће Градске општине Севојно, на седници одржаној  27.05.2019. године, доноси

 

РЕШЕЊЕ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 o расподели средстава са позиције 38- Одлуке  о буџету Градске општине Севојно за 2019. годину – Дотације невладиним организацијама
Редни број Име спортске организације Буџет за 2019. годину
1. ГИМНАСТИЧКИ КЛУБ “СЕВОЈНО” 40.000,00
2. ФУДБАЛСКИ КЛУБ “СЕВОЈНО” 230.000,00
3. КАРАТЕ КЛУБ “UNILINE СЕВОЈНО ”  70.000,00
4. СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ „СЕВОЈНО“        160.000,00
 
УКУПНО:   500.000,00
Решење доставити Градској управи за финансије и архиви.
    ГРАД УЖИЦЕ                                                                                

    ГРАДСКА ОПШТИНА СЕВОЈНО

    ВЕЋЕ                                                    

III Број 400 – 310/19
27.05.2019. године

                                                                          ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО

Иван Марић