Постављањем асфалтног застора завршени су радови на  реконструкцији Улице Браће Чолић.

У претходне две године замењене су водововне цеви,урађена кишна канализација, реконструисани прикључци на главну линију за кориснике у дужини  од око 500 метара.

На овај на­чин ре­ше­но је и пи­та­ње че­стих ква­ро­ва на ди­стри­бу­тив­ној мре­жи услед до­тра­ја­ло­сти це­во­во­да и ме­шта­ни ове ули­це од са­да  ће има­ти да­ле­ко ква­ли­тет­ни­је во­до­снаб­де­ва­ње.