Председник Градске општине Севојно, на основу члана 42. Статута Градске општине Севојно ( Службени лист града Ужица,  број 20/14), Одлуке о буџету Градске општине Севојно за 2018. годину (Службени лист града Ужица, број 44/17), Правилника о начину и поступку доделе средстава из буџета Градске општине Севојно за финансирање/суфинансирање пројеката и програма организација цивилног друштва III број 06-146/16  од 14.03 2016.године и Предлога Комисијe за финансирање/суфинансирање  пројеката –  програма   организација цивилног друштва  из области културе у 2018.години  III број 172-2/18 од 11.05.2018. године,  доноси

 

О Д Л У К У

о финансирању/суфинансирању  пројеката – програма организација

цивилног друштва из области културе у 2018. години

 

 I  У 2018. години средствима буџета Градске општине Севојно, са позиције 37- дотације невладиним организацијама, финансираће/суфинансираће се реализација   пројеката – програма организација цивилног друштва  из области културе у 2018.години, који ће бити реализовани на територији Градске општине Севојно у следећим износима:

 

р.бр Н А З И В  ОРГАНИЗАЦИЈЕ  ИЗНОС 
 
1. „Удружење пензионера Севојно“ из Севојна 50.000,00
2.  Књижевно удружење ,,Паун Петронијевић –Рујно“ из Ужица 20.000,00
3.  Удружење Певачка група “ Славуј“ из  Севојна 70.000,00
4.  Удружење особа са инвалидитетом „Минимас“ из Севојна 50.000,00
5.  Певачка група ,,Бећари“ из Севојна 50.000,00
6. ,,Удружење визуелних уметника Ужице“ из Ужица 40.000,00
7.  Удружење“Радомир Рашо Мутавџић“ из Севојна 80.000,00
8.  Етно удружење ,,Завичај “из Злакусе 140.000,00
                                                                                   УКУПНО:   500.000,00

 

 

II  Предлог Комисијe за финансирање/суфинансирање пројеката – програма организација цивилног друштва у области културе у 2018. години, које ће своје програме реализовати на територији Градскe општине Севојно III број 178-2/18 од 11.05.2018. године саставни је део ове одлуке.

 

III На основу ове одлуке са сваком од ових организација, чији ће се програми у 2018. години суфинансирати средствима буџета Градске општине Севојно, биће закључен уговор којим ће се регулисати намена, услови и начин финансирања.

 

IV За извршење ове одлуке надлежна је Управа Градске општине Севојно  и Управа за финансија Града Ужица.

 

 

Град Ужице

Градска општина Севојно

II број 178-3/18 ,  11.05.2018. год.

 

 

Председник

Градске општине Севојно

Иван Марић  с.р.