На основу члана 7. и 76. Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС“, број 54/09,73/10 и 101/10, 93/12, 62/2013, 63/2013 – испр. 108/2013 , 142/2014 и 68/2015-др.закон),  члана 10. и 30. Статута градске општине Севојно (“Службени лист града Ужица број 11/08), Скупштина градске општине Севојно на седници одржаној  12.09.2016. године, усваја

 

 

И З В Е Ш Т А Ј

О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО

ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ЈУН 2016. ГОДИНЕ

 

УВОДНИ ДЕО

 

Приликом израде Извештаја о извршењу Одлуке о буџету градске општине Севојно за период јануар – јун 2016. године примењују се следећи прописи:

– Закон о буџетском систему,

– Закон о буџету Републике Србије за 2016. годину,

– Закон о локалној самоуправи,

– Закон о финансирању локалне самоуправе,

– Фискална стратегија за 2016. годину,

– Закон о јавном дугу,

– Уредба о примени међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор,

– Правилник о Списку директних и индиректних корисника јавних средстава,

– Правилник о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем,

– Правилник о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна,

– Правилник о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава,

– Правилник о начину коришћења средстава са подрачуна, односно других рачуна консолидованог рачуна трезора Града Ужица,

– Одлука о утврђивању прихода који припадају граду, односно градској општини Севојно и трансферних средстава из буџета града Ужица градској општини Севојно у 2016. години, усвојену на Скупштини града Ужица,

– Други прописи којима се уређује оснивање, делокруг и финансирање корисника буџетских средстава.

Чланом 2. Закона о буџетском систему утврђено је да локална скупштина, за сваку годину, одобрава расходе и друге издатке, приходе и друга примања, задуживање и друге финансијске трансакције локалне власти.

Правни основ за буџет локалне власти садржан је у Закону о буџетском систему („Сл. Гласник РС“ 54/09, 73/10, 101/10, 93/12, 62/2013, 63/2013 – испр. 108/2013и 142/2014), као и Правилнику о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем.

Одлука о буџету градске општине Севојно за 2016. годину усвојена је на седници Скупштине градске општине Севојно 24.12.2015. године.

 

Директни корисници буџета градске општине Севојно су:

  • Скупштина градске општине,
  • Председник градске општине,
  • Веће градске општине,
  • Управа градске општине.

 

ОПШТИ ДЕО

 

I Рачун прихода и примања од продаје нефинансијске имовине и расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине

 

Табела број 1.

 

Назив План 2016. Остварење I-VI 2016.
1 2 3
1.Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине 13.226.000

 

7.375.000
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

У чему:

13.226.000 7.375.000
-буџетска средства 13.226.000 7.375.000
-сопствени приходи
-донације и трансфери
1.2.ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 17.551.000 7.348.000
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ

у чему:

17.551.000 7.348.000
-текући буџетски расходи 17.551.000 7.348.000
-издаци из сопствених прихода
-донације
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ

(класа 7+ класа 8) (класа 4+класа 5)

 

0

27.000
-издаци за набавку финансијске имовине
-примања од продаје финансијске имовине и задуживања  

 

УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ 0 27.000

 

 

 

II Утврђивање укупног буџетског суфицита, односно буџетског дефицита, као и укупног фискалног суфицита, односно укупног фискалног дефицита

 

Буџетски суфицит, примарни суфицит и укупни фискални резултат буџета утврђени су у следећим износима и то:

 

                                                                                                                    Табела бр.2.

У хиљадама динара 

 

 

 

 

 

 

        OПИС Економска класификација Буџетска средства
1 2 3
I укупна средства II+III 3+7+8+9 12,908,000
II укупна примања 1+2+3 7+8+9 7,051,000
1.текући приходи 7 7,051,000
Од којих су 1.1 камате 7411
2. примања од продаје нефин. имовине 8
3. примања од задуживања и продаје фин.имовине 9
3.1 примања од продаје фин.имовине 92
III пренета средства 3 5,857,000
IV укупни издаци 4+5+6 4+5+6 7,026,000
4.текући расходи 4 6,423,000
Од чега отплата 4.1 камата 44
5.издаци за нефинансијску имовину 5 603,000
6.издаци за отплату главнице и набавку фин.имовине 6
6.1 набавка фин.имовине 62
V УКУПНА СРЕДСТВА минус УКУПНИ ИЗДАЦИ (3+7+8+9)-(4+5+6) 5,882,000
VI БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ(1+2)- (4+5) (7+8)-(4+5) 25,000
VII ПРИМАРНИ ДЕФИЦИТ  (VI-(1.1-4.1)) (7-7411+8)-(4-44+5) 25,000
VIII УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ(VI+(3.1-6.1)) (7+8)-(4+5)+(92-62) 25,000

 

 

Буџетски суфицит као разлика између укупног износа текућих прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине утврђен је у износу од      25.000 динара. ((7+8)-(4+5)).

 

 

III Укупно планирани и остварени приходи, примања према економској класификацији

 

 

Екон. класификација ПРИХОДИ План 2016. Извршрње 01-06
7 Текући приходи
711 Порез на доходак, добит и капиталну добит 9,420,000 4,926,000
711100 Порез на зараде 9,000,000 4,926,000
711100 Порез на остале приходе 420,000
713 Порез на имовину 3,806,250 1,576,000
713100 Порез на имовину 3,806,250 1,576,000
744 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 155,000
7442 Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица 155,000
745 Мешовити и неодређени приходи 394,000
7451 Мешовити и неодређени приходи 394,000
321 Утврђивање резултата пословања 4,324,552 0
321300 Нераспоређен вишак прихода и примања 4,324,552
  У к у п н о 17,550,802 7,051,000

 

 

 

 

 

IV Укупно планирани и извршени расходи и издаци по наменама, са приказом разлике између одобрених средстава и извршења

 

Укупно планирани и извршени расходи и издаци за период јануар-јун 2016. године према економској класификацији дати су у табели број 4.                

 

Екон. клас. Опис Средства из буџета Извршење средства из буџета
1 2 3 4
41 Расходи за запослене 5,781,000 2,580,658
411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 4,560,000 2,047,191
412 Социјални доприноси на терет послодавца 880,000 366,447
414 Социјална давања запосленима 161,000 102,916
415 Накнаде трошкова за запослене 80,000 19,800
416 Награде запосленима и остали посебни расходи 100,000 44,304
42 Коришћење услуга и роба 4,909,169 1,838,781
421 Стални трошкови 679,169 276,837
422 Трошкови путовања 100,000 0
423 Услуге по уговору 3,210,000 1,309,536
424 Специјализоване услуге 220,000 57,600
425 Текуће поправке и одржавање 400,000 45,568
426 Mатеријал 300,000 149,240
46 Донације, дотације и трансфери 1,070,000 757,166
463 Трансфери осталим нивоима власти 500,000 500,000
465 Oстале дотације и трансфери 570,000 257,166
47 Социјално осигурање и социјална заштита 57,828 56,828
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 57,828 56,828
48 Остали расходи 3,588,000 1,190,000
481 Дотације невладиним организацијама 3,585,000 1,190,000
482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 1,000 0
483 Новчане казне и пенали по решењу судова 1,000 0
484 Накнада штете за повреду или штету насталу услед елем. непогода или других природних узрока 1,000 0
49 Административни трансфери из буџета, од директних буџетских корисника индиректним буџетским корисницима или између буџетских корисника и средства резерве 263,172 0
499 Средства резерве 263,172 0
51 Основна средства 1,881,633 603,321
511 Зграде и грађевински објекти 1,631,633 400,493
512 Машине и опрема 250,000 202,828
У к у п н о: 17,550,802 7,026,754

 

 

 

 

 

 

V Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења

 

Прекорачене позиције у буџету:

Прекорачења позиција није било.

 

VI Извештај о примљеним донацијама и задужењу на домаћем и страном тржишту новца и капитала и извршеним отплатама дугова

 

Донација и кредита није било.

 

VII Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве

 

 

Буџетом за 2016. годину предвиђена су средства на позицији текућа буџетска резерва у износу од 300.000,00 динара и на позицији стална буџетска резерва 65.000,00 динара.

 

Извештај о текућој буџетској резерви:

 

ТБР ОПИС ИЗНОС ПОЗИЦИЈА
1 КАЛО МУДЕСИР-ПОМОЋ 9,000.00 27-1
2 КЊИЖАРА “ВУЛКАН“ Д.О.О.-СУФИНАНСИРАЊЕ ДЕЛА ПРОЈЕКТА “КЊИЖЕВНИ КЛАБИНГ“ 35,000.00 37-1
3 ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД-СРЕДСТВА ЗА САХРАНУ ПРУТКИ МИРЈАНЕ 17,923.00 27-2
4 ЂЕЛОШЕВИЋ ВЕРА-ПОМОЋ 10,000.00 27-3
5 РИСТОВИЋ МИЛОМИР-ПОМОЋ 8,000.00 27-4
6 МАКСИМОВИЋ АНА-ПОМОЋ 11,905.00 27-5
7 УДР. ДОБРОВОЉНИХ ДАВАЛАЦА КРВИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО-СРЕДСТВА ЗА РАД УДРУЖЕЊА 10,000.00 37-2
УКУПНО 101,828.00

 

Нису коришћена средства из сталне буџетске резерве.

 

 

ПОСЕБАН ДЕО

 

Расходи и издаци према организационој класификацији

 

Раздео Глава Функционална класификација Програмска класификација Позиција Економска класификација О п и с Средства из буџета  01 Извешење средства из буџета  01 % Извешење средства сопствених извора
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 1.01   СКУПШТИНА ГРАДСКЕ OПШТИНЕ
  0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛАНА САМОУПРАВА
  0602-0001 ПА 0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина
  111     Извршни и законодавни органи
      1 411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 960,000 307,304 32%
      2 412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 180,000 55,007 31%
      3 414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 1,000 0 0%
      4 415 НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 40,000 8,000 20%
  5 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 900,000 410,440 46%
  6 465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 120,000 40,500 34%
  Свега функција 111 2,201,000 821,250 37% 0
  Свега прогамска активност 0602-0001 2,201,000 821,250 37% 0
  Свега глава 1.01 2,201,000 821,250 37% 0
  Свега прогам 15 2,201,000 821,250 37% 0
  Свега раздео 1 2,201,000 821,250 37% 0
2 2.01   ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
  0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛАНА САМОУПРАВА
  0602-0001 ПА 0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина
  111   Извршни и законодавни органи
  7 411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 2,500,000 1,215,054 49%
  8 412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 500,000 217,495 43%
  9 414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 110,000 102,916 94%
  10 422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 50,000 0 0%
  11 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 260,000 92,386 36%
  12 465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 300,000 149,561 50%
  Свега функција 111 3,720,000 1,777,412 48% 0
  Свега прогамска активност 0602-0001 3,720,000 1,777,412 48% 0
  Свега глава 2.01 3,720,000 1,777,412 48% 0
  Свега прогам 15 3,720,000 1,777,412 48% 0
  Свега раздео 2 3,720,000 1,777,412 48% 0
3 3.01     ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ      
      0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛАНА САМОУПРАВА      
      0602-0001 ПА 0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина      
    111   Извршни и законодавни органи      
  13 422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 30,000 0 0%
  14 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 1,300,000 654,263 50%
  Свега функција 111 1,330,000 654,263 49% 0
  Свега прогамска активност 0602-0001 1,330,000 654,263 49% 0
  Свега глава 3.01 1,330,000 654,263 49% 0
  Свега прогам 15 1,330,000 654,263 49% 0
  Свега раздео 3 1,330,000 654,263 49% 0
4 4.01     УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
      0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛАНА САМОУПРАВА
      0602-0001 ПА 0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина
    111   Извршни и законодавни органи
    15 411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 1,100,000 524,834 48%
  16 412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 200,000 93,945 47%
  17 414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 50,000 0 0%
  18 415 НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 40,000 11,800 30%
  19 416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 100,000 44,304 44%
  20 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 679,169 276,837 41%
  21 422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 20,000 0 0%
  22 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 750,000 152,447 20%
  23 424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 220,000 57,600 26%
  24 426 МАТЕРИЈАЛ 300,000 149,240 50%
  25 463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 500,000 500,000 100% 322,000
  26 465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 150,000 67,104 45%
  27 472 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 57,828 56,828 98%
  28 482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ 1,000 0 0%
  29 483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА 1,000 0 0%
  30 484 НАКНАДА ЗА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДУ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛ.НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА 1,000 0 0%
  31 499 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ (ТЕКУЋА РЕЗЕРВА) 198,172 0 0%
  32 499 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ (СТАЛНА РЕЗЕРВА) 65,000 0 0%
  33 512 МАШИНЕ И ОПРЕМА 250,000 202,828 81%
  Свега функција 111 4,683,169 2,137,767 46% 322,000
  Свега прогамска активност 0602-0001 4,683,169 2,137,767 46% 322,000
  Свега прогам 15 4,683,169 2,137,767 46% 322,000
  133   Остале опште услуге
  34 425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА 400,000 45,568 11%
0602-0007 ПА 0007- Канцеларија за младе      
  35 481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 250,000 0 0%
  Свега функција 133      
  Свега прогамска активност 0602-0001 400,000 45,568 11% 0
  Свега прогамска активност 0602-0007 250,000 0 0% 0
  Свега глава 4.01 5,333,169 2,183,334 41% 322,000
  Свега прогам 15 5,333,169 2,183,334 41% 322,000
4.02   СПОРТСКИ САВЕЗ      
    1301 ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ      
    1301-0001 ПА 0001 – Подршка локалним спортским манифестацијама      
  810   Услуге рекреације и спорта      
  36 481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 2,790,000 945,000 34%
  Свега функција 810 2,790,000 945,000 34% 0
  Свега прогамска активност 1301-0001 2,790,000 945,000 34% 0
  Свега глава 4.02 2,790,000 945,000 34% 0
  Свега прогам 14 2,790,000 945,000 34% 0
4.03   КУЛТУРА      
1201 ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ      
1201-0002 ПА 0002- Повећање интересовања грађана за развој културе      
820   Услуге културе      
  37 481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 500,000 200,000 40%
  37-1 481 КЊИЖАРА ВУЛКАН-КЊИЖЕВНИ КЛАБИНГ-ТБР 35,000 35,000 100%
  37-2 481 УДРУЖ.ДОБР.ДАВАОЦА КРВИ-СРЕ.ЗА РАД УДРУЖ.-ТБР 10,000 10,000 100%
  Свега функција 820 545,000 245,000 45% 0
  Свега прогамска активност 1201-0002 545,000 245,000 45% 0
  Свега глава 4.03 545,000 245,000 45% 0
  Свега прогам 13 545,000 245,000 45% 0
4.04 620   Развој заједнице      
  38 511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 1,631,633 400,493 25%
  Свега функција 620 1,631,633 400,493 25% 0
  Свега прогамска активност 0602-0001 1,631,633 400,493 25% 0
  Свега прогам 15 1,631,633 400,493 25% 0
  Свега глава 4.04 1,631,633 400,493 25% 0
  Свега раздео 4 10,299,802 3,773,827 37% 322,000
  УКУПНИ РАСХОДИ: 17,550,802 7,026,753 40% 322,000

 

 

 

 

 

ПРОГРАМ / ПA / Пројекат Шифра Циљ Индикатор Вредност у базној години (2015) Извор верификације Одговорно  лице Средства из буџета Извршење средства из буџета Извршење из сопствених и других извора Укупна средства
13 – Развој културе 1201 545,000 245,000 0 245,000
Подстицаји културном и уметничком стваралаштву 0002 Подстицање развоја културе код младих Број реализованих програма за младе 0% Извештај о раду Народне библотеке и статистички извештај о броју становника Бојана Оташевић 545,000 245,000   245,000
14 – Развој спорта и омладине 1301 2,790,000 945,000 0 945,000
Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима – Спортски савез 0001 Обезбеђивање услова за рад и унапређење капацитета спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта у граду Проценат буџета намењен финансирању спортских организација 0% Одлука о буџету градске општине Севојно за 2015. годину Миливоје Јеремић 2,790,000 945,000 945,000
15 – Локална самоуправа 0602 14,215,802 5,836,753 322,000 6,158,753
Функционисање локалне самоуправе и градских општина – Скупштина градске општине 0001 Обезбеђено континуриано функционисање органа ЈЛС и органа градске општине Број седница Скупштине општине 6 Записник о оджаним Скупштинама градске општине Севојно Бране Синџиревић 2,201,000 821,250 821,250
Функционисање локалне самоуправе и градских општина – Председник градске општине 0001 Обезбеђено континуриано функционисање органа ЈЛС и органа градске општине Број седница Скупштине општине 6 Записник о оджаним Скупштинама градске општине Севојно Бране Синџиревић 3,720,000 1,777,412 1,777,412
Функционисање локалне самоуправе и градских општина – Веће градске општине 0001 Обезбеђено континуриано функционисање органа ЈЛС и органа градске општине Број седница Скупштине општине 6 Записник о оджаним Скупштинама градске општине Севојно Бране Синџиревић 1,330,000 654,263 654,263
Функционисање локалне самоуправе и градских општина –  Управа градске општине 0001 Обезбеђено континуриано функционисање органа ЈЛС и органа градске општине Број седница Скупштине општине 6 Записник о оджаним Скупштинама градске општине Севојно Бране Синџиревић 6,714,802 2,583,828 322,000 2,905,828
Канцеларија за младе 0007 Успостављени институционални услови у граду за подршку активном укључивању младих, подршку различитим друштвеним активностима младих и креативном испољавању њихових потреба Број организованих активности и пројеката КЗМ 17 Извештај канцеларије за младе градске општине Севојно за 2015. годину Бојана Оташевић 250,000 0 0
УКУПНО:             17,550,802 7,026,753 322,000 7,348,753

 

 

      Република Србија                                             ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ  СЕВОЈНО

        ГРАД  УЖИЦЕ

Градска општина Севојно                                                                           ИВАН ЦВИЈОВИЋ

Скупштина градске општине

   I Број:439-2/16

   12.09.2016. године   

          Севојно