ГРАДСКА УПРАВА ЗА
ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ
VIII Број: 404-306/19
Датум: 21.10.2019. године

На основу члана 60. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама  (,,Сл.гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању отвореног поступка VIII 404-306/19 од 21.10.2019. године, наручилац објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

у отвореном посутпку

 1. Подаци о наручиоцу: Град Ужице – Градска управа за инфраструктуру и развој, ул. Димитрија Туцовића бр. 52, Ужице,

Интернет адреса наручиоца: www.uzice.rs

Врста наручиоца: градска и општинска управа

 1. Предмет јавне набавке: Рад машина на зимском одржавању путева и улица на територији града

Назив и ознака из општег речника набавке: радови на одржавању путева – 45233141-9.

Предмет јавне набавке је обликован у 5 (пет) партија:

Партија 1 – МЗ Центар, МЗ Росуље, МЗ Липа, МЗ Теразије, МЗ Турица, МЗ Царина, МЗ Крчагово, ГО Севојно, МЗ Крвавци

Партија 2 – МЗ Луново село, МЗ Рибашевина, МЗ Каран, МЗ Трнава, МЗ Буар, МЗ Гостиница

Партија 3 – МЗ Равни, МЗ Љубање, МЗ Скржути, МЗ Никојевићи, МЗ Качер

Партија 4 – МЗ Биоска, МЗ Кремна, МЗ Стапари, МЗ Мокра Гора, МЗ Врутци

Партија 5 – МЗ Горјани, МЗ Злакуса, МЗ Дубоко, МЗ Бела Земља, МЗ Волујац

 1. Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова: рад машина на зисмком одржавању и то рад грејдера, рад комбиноване машине и рад улт-а; обим радова дефинисан предмером радова; место извођења радова: територија Града Ужица, градске и сеоске месне заједнице
 2. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе одређени конкурсном документацијом.
 3. Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне документације.
 4. Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.
 5. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:

Конкурсна документација је доступна на Порталу јавних набавки и интернет страници.

Иста се може преузети са Портала управе за јавне набавке www.portal.ujn.gov.rs  или са сајта наручиоца – www.uzice.rs

 1. Начин подношења понуда и рок: Понуде се припремају и подносе у складу са позивом и конкурсном документацијом наручиоца.

Понуде се достављају непосредно или путем поште у затвореној коверти  на адресу: Градска управа Града Ужица, Димитрија Туцовића бр. 52, 31000 Ужице уз напомену «Понуда за јавну набавку број VIII 404-306/19  Рад машина на зимском одржавању путева и улица на територији града – НЕ ОТВАРАТИ.

Обавезно навести број и назив партије за коју се понуда подноси.

На полеђини коверте навести назив, седиште, телефон и име особе за контакт.

Понуђач може да поднесе понуду за једну или за више партија. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију.

У случају да понуђач поднесе понуду за једну или више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

Понуђач који је самостално поднео понуду у једној партији у тој партији не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

Рок за достављање понуда: 21.11.2019. године до 11:00 часова, без обзира на начин достављања.

Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

 1. Понуда са варијантама није дозвољена.
 2. Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда спровешће се 11.2019. године у 12:00 часова од стране Комисије за јавну набавку, у просторијама Градске управе града Ужица у Малој сали.
 3. Услови за учествовање представника понуђача у поступку отварања понуда: Представници понуђача дужни су да пре почетка јавног отварања понуда предају Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног  лица понуђача.
 4. Рок за доношење одлуке о додели уговора: 25 дана од дана јавног отварања понуда и одлука ће бити објављена на Порталу управе и сајту наручиоца у року од 3 дана од дана доношења.
 5. Лица за контакт: Славиша Пројевић, projevic@uzice.rsи Милица Николић, milica.nikolic@uzice.rs

Документацију везану за јавну набавку преузмите ОВДЕ