На основу члана 14. Правилника о стипендирању талентованих ученика и студената из средстава градског буџета (број 67-5/12, 67-8/16 и 67-4/19), Комисија за стипендирање талентованих ученика и студената града Ужица за школску 2019/2020. годину, расписује

 

                                  К О Н К У Р С                                     

ЗА ДОДЕЛУ ГРАДСКИХ СТИПЕНДИЈА  УЧЕНИЦИМА  И СТУДЕНТИМА  ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ

 

I Право учешћа на конкурсу имају:

–   ученици средњих школа

–  студенти студија првог степена

–  студенти студија другог степена.

 II  Услови за доделу градских стипендија:

 1. Општи услови

Ученици и студенти могу конкурисати за  стипендије града Ужица, под  следећим општим условима:

 • да се школују у образовним установама чији је оснивач Република Србија
 • да се школују на терет буџета Републике Србије
 • да имају пребивалиште на територији града Ужица најмање пет година уназад, непрекидно, у односу на датум расписивања конкурса.

2.Посебни услови за доделу градских стипендија: 

2.1. Ученици средњих школа морају испунити следеће посебне услове:

1)  да су у претходној, школској 2018/2019. години, остварили  просечну оцену најмање 4,80

2)  да су у претходној, школској 2018/2019. години  учествовали на такмичењима из наставних предмета или учествовали на

спортским * такмичењима и освојили  једну од следећих награда:

–   прво или друго место на окружном такмичењу

–   прво, друго или треће место на републичком такмичењу

–   једно од првих пет места на међународном такмичењу.*

Докази који се подносе уз пријаву:

1)  сведочанство о завршеном разреду школске 2018/2019. године

2 )  диплому или потврду о постигнутим резултатима на такмичењима у школској 2018/2019. години

3 )  потврду о упису разреда у школској 2019/2020. години

4 )  уверење о пребивалишту  издато од стране надлежног органа.

 2.2. Студенти I године студија првог степена морају испунити следеће посебне услове:

1)  Остварена просечна оцена у завршном разреду средње школе најмање 4,80;

2)  Учешће на такмичењима у завршном разреду средње школе које је резултирало освајањем:

а)  првог или другог места на окружном такмичењу

б)  првог, другог или трећег места на републичком такмичењу

в)  једног од првих пет места на међународном  такмичењу.*

Докази који се подносе уз пријаву:

1) сведочанство о завршном разреду средње школе

2) диплому или потврду о постигнутим резултатима на такмичењима у завршном разреду средње школе

2) уверење факултета/високе школе о уписаној години студија у школској 2019/2020. години  и статусу студента који се школује на терет буџета

3) копија личне карте студента / уколико се испуњење услова не може утврдити из копије личне карте као доказ се подноси  уверење о пребивалишту  издато од стране надлежног органа /.

 *Спортске награде су основ за доделу стипендије уколико су  испуњени  и додатни  услови:

– да је у питању награда освојена на такмичењу у појединачном спорту

– да је ученик учествовао на такмичењу као представник школе коју похађа

–  да је освојено: прво или друго место на окружном такмичењу,  прво, друго или треће  место на републичком такмичењу,  једно од првих пет места на међународном  такмичењу.

 

* Основ за доделу стипендија су само награде освојене на такмичењима која су обухваћена Календаром такмичења и смотри ученика основних школа и Календаром такмичења и смотри ученика средњих школа, које доноси Министарство просвете Републике Србије за сваку школску годину.

2.3. Ученици средњих школа и студенти I године студија првог степена који потичу из породица са троје и више деце, морају испунити посебан услов:

 1. да су у претходној, школској 2018/2019. години, остварили просечну оцену најмање 4,80.

Докази који се подносе уз пријаву:

1)  сведочанство о завршеном разреду школске 2018/2019. године

2 )  потврду о упису разреда у школској 2019/2020. години / уверење факултета/високе школе о уписаној години студија 2019/2020. и статусу студента који се школује на терет буџета

3 )  уверење о пребивалишту  издато од стране надлежног органа / копија личне карте студента / уколико се испуњење услова за студента не може утврдити из копије личне карте као доказ се подноси  уверење о пребивалишту  издато од стране надлежног органа /.

4)   изводе из матичне књиге рођених за сву децу – браћу и сестре ученика који конкурише за градску стипендију

5)   личну изјаву о заједничком породичном домаћинству оверену код јавног бележника.

2.4. Студенти II године и виших година студија првог степена морају испунити следеће посебне услове:

 1. положени сви испити из претходне године студија, предвиђени студијским програмом
 2. остварена просечна оцена, из претходне године студија,  најмањe 9,00.

 Докази који се подносе уз пријаву:

1) уверење факултета/високе школе о уписаној години студија у школској 2019/2020. Години  и статусу студента који се школује на терет буџета

2) уверење факултета о оствареној просечној оцени на претходној години студија и о положеним испитима –  чињеница да су положени сви испити из претходне године студија мора бити исказана као 60 ЕСПБ освојених бодова.

3) копија личне карте студента / уколико се испуњење услова не може утврдити из копије личне карте као доказ се подноси  уверење о пребивалишту  издато од стране надлежног органа /.

2.5. Студенти студија другог степена морају испунити следеће посебне услове:

 1. положени сви испити из претходне године студија, предвиђени студијским програмом
 2. остварена просечна оцена, из претходне године студија,  најмањe 9,00
 3. да је студент незапослен.

  Докази који се подносе уз пријаву:

1) уверење факултета/високе школе о уписаној години студија другог степена у школској 2019/2020. години  и  статусу студента који се школује на терет буџета

2) уверење факултета о оствареној просечној оцени на завршној години студија првог степена или на претходној години студија другог степена

3) копија личне карте студента / уколико се испуњење услова не може утврдити из копије личне карте као доказ се подноси  уверење о пребивалишту  издато од стране надлежног органа /.

4) доказ да су незапослени /очитана здравствена књижица из које се види основ здравственог осигурања или уверење Фонда ПИО да студент није обвезник пореза и доприноса по основу радног односа/.

III Ученик односно студент може у току једне школске године остварити право само на једну стипендију из буџета Града Ужица.

IV Исплата стипендија

Стипендије се исплаћују у 10 једнаких месечних рата, за период септембар – јун,  у школској години за коју је стипендија додељена.

V Рок за подношење пријава на конкурс

Пријаве на конкурс, са траженим доказима о испуњењу услова,  подносе се Комисији за стипендирање талентованих ученика и студената,

града Ужица за школску 2019/2020. годину,  преко писарнице Градске управе, соба број 12, закључно са  08.11.2019. године, или преко

поште препоручено на адресу:

Град Ужице, Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности,

31 000 Ужице, ул. ДимитријаТуцовића 52.

Образац пријаве може се преузети у писарници градске управе.

 VI Обавезе стипендиста и Града

 Студент стипендиста има обавезу да у року од месец дана по завршетку студија о томе бавести  Град Ужице – , као даваоца стипендије, у писаној форми, а град Ужице да у року од два месеца  од дана примљеног обавештења о завршетку студија, стипендисти обезбеди посао у струци.

Уколико се студент стипендиста не јави по завршетку студија или одбије понуђени посао, у обавези је да граду Ужицу врати цео износ примљене стипендије, а уколико град Ужице у предвиђеном року  стипендисти не обезбеди посао у струци, стипендиста се ослобађа обавезе враћања средстава исплаћених на име стипендије.

Напомене:

–  Уз пријаву се подносе копије тражених доказа.

–  Тражена уверења могу бити исказана на једној или више исправа зависно од праксе факултета/високе школе и образаца које користе.

– Надлежна служба Градске управе сачинила је образац уверења за потребе поступка по овом конкурсу, који се оверава на високој школи/факултету. Овај образац није обавезан.

 

 

Контакт особа:                                                                                                                                број 67-5/19 22.10.2019. год.

Љиљана Јовановић,

031/ 590-154, 064/8062638

ljiljana.jovanovic@uzice.rs

Потребну документацију можете преузети ОВДЕ