ГРАДСКА УПРАВА ЗА
ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ
VIII Број: 404-23/20
Датум: 03.02.2020.

На основу члана 60. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању отвореног поступка VIII 404-23/20 од 03.02.2020. године, наручилац објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у отвореном посутпку

 1. Подаци о наручиоцу: Град Ужице – Градска управа за инфраструктуру и развој, ул. Димитрија Туцовића бр. 52, Ужице,
  Интернет адреса наручиоца: www.uzice.rs
  Врста наручиоца: градска и општинска управа
  2. Предмет јавне набавке: Уградња јаловине и рад машина на пробијању сеоских, локалних, некатегорисаних путева – ископ, одвоз, планирање и ваљање свих врста материјала
  Назив и ознака из општег речника набавке: машине за земљане радове – 43210000-8.
  Предмет јавне набавке је обликован у 4 (четири) партије:
  Партија 1 – Равни, Скржути, Никојевићи, Дрежник, Љубање
  Партија 2 – Горјани, Злакуса, Крвавци, Севојно, Качер, Бела Земља, Буар
  Партија 3 – Врутци, Биоска, Стапари, Волујац, Кремна, Мокра Гора, Гостиница
  Партија 4 – Трнава, Каран, Рибашевина, Луново село, Дубоко
  3. Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова: Уградња јаловине и рад машина на пробијању сеоских, локалних, некатегорисаних путева; обим радова: дефинисан предмером радова; место извођења радова: територија Града Ужица
  4. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе одређени конкурсном документацијом.
  5. Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне документације.
  6. Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.
  7. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:
  Конкурсна документација је доступна на Порталу јавних набавки и интернет страници.
  Иста се може преузети са Портала јавних набавки www.portal.ujn.gov.rsили са сајта наручиоца www.uzice.rs
  8. Начин подношења понуда и рок: Понуде се припремају и подносе у складу са позивом и конкурсном документацијом наручиоца.
  Понуде се достављају непосредно или путем поште у затвореној коверти на адресу: Градска управа Града Ужица, Димитрија Туцовића бр. 52, 31000 Ужице уз напомену «Понуда за јавну набавку број VIII 404-23/20 Уградња јаловине и рад машина на пробијању сеоских, локалних, некатегорисаних путева – ископ, одвоз, планирање и ваљање свих врста материјала – НЕ ОТВАРАТИ. На полеђини коверте навести назив, адресу понуђача и телефон.
  Обавезно навести број и назив партије за коју се понуда подноси.
  Понуђач може да поднесе понуду за једну или за више или за све партије. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију.
  У случају да понуђач поднесе понуду за једну или за више или за све партије, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.
  Понуђач који је самостално поднео понуду у једној партији у тој партији не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
  Рок за достављање понуда: 06.03.2020. године до 11:00 часова, без обзира на начин достављања.
  Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.
  9. Понуда са варијантама није дозвољена.
  10. Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда спровешће се 06.03.2020. године у 12:00 часова од стране Комисије за јавну набавку, у просторијама Градске управе града Ужица у Малој сали.
  11. Услови за учествовање представника понуђача у поступку отварања понуда: Представници понуђача дужни су да пре почетка јавног отварања понуда предају Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача и потписано од стране одговорног лица понуђача.
  12. Рок за доношење одлуке о додели уговора: Рок за доношење одлуке о додели уговора: 25 дана од дана јавног отварања понуда. Одлука о додели уговора ће бити објављена на Порталу јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs и сајту наручиоца www.uzice.rs у року од 3 (три) дана од дана доношења.
  13. Лица за контакт: Славиша Пројевић, slavisa.projevic@uzice.rsи Милица Николић, milica.nikolic@uzice.rs

Документа за преузимање

Конкурсна документација