Г Р А Д   У Ж И Ц Е

 

– ГРАДСКА УПРАВА

за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове

улица Димитрија Туцовића бр. 52

Тел. 031/ 590-178

Фах: 031/ 513-469

На основу чл.63 ст.2. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник  РС“, бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010 – одлука УС,  24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС и 50/2013 – одлука УС, 98/2013,  132/2014 и 145/2014),  објављује

 

ј а в н у  п р е з е н т а ц и ј у 

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

За изградњу објекта складишта на кат. парцели 4285 КО Севојно,у Севојну, град Ужице.

Циљ рада Урбанистичког пројекта је дефинисање урбанистичких, пројектних, техничких и инфраструктурних услова за издавање локацијских услова за грађење планираног објеката за 100 % заступљену претежну намену: Продукција: Секундарне делатности С1: Складиштење.

Стручни обрађивач УП је „Политбиро“ доо Ужице, Београдска бр.64, одговорни урбаниста Миленка Јанковић, дипл.инж.арх., улица Београдска бр.64 аутор идејног решења Милош Секулић, дипл.инж.арх. Наручилац УП је „Гули Гули“доо Севојно, Драгачевска бб, град Ужице

Јавна презентација Урбанистичког пројекта у трајању од седам дана одржаће се у периоду од 22.05.2020.године до 28.05.2020. године, у просторијама Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове,града Ужица, ул. Димитрија Туцовић бр.52 приземље и на званичном сајту града Ужица (www.узице.рс).

За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћена је Радојла Церовац, дипл.правник, Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица.

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у Урбанистички пројекат за изградњу објекта складишта на кат. парцели 4285 КО Севојно,у Севојну, град Ужице,  као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаној форми Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица, ул. Д. Туцовића бр.52, закључно са 28.05.2020.године.

Оглас је истакнут је на огласној табли и званичном сајту града Ужица  дана 15.05.2020. године и истог дана објављен у локалном листу “Вести“.

Материјал УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА  за  изградњу објекта складишта на кат. парцели 4285 КО Севојно,у Севојну, град Ужице можете погледати ОВДЕ.

Оглас за јавну презентацију урбанистичког пројекта