Na osnovu čl. 32 stav 6. Zakona o crkvama i verskim zajednicama (Službeni glasnik RS, broj 36/2006), Odluke o budžetu grada Užica za 2022. godinu (Službeni list grada Užica,  broj 57/21) i Odluke o načinu, postupku i kriterijumima za dodelu sredstava crkvama i tradicionalnim verskim zajednicama za izgradnju, održavanje i obnovu crkvenih i verskih objekata na teritoriji grada Užica (Službeni list grada Užica, broj 45/18), raspisuje

 

JAVNI KONKURS

ZA  FINANSIRANJE/SUFINANSIRANJE  PROGRAMA  

    IZGRADNJE, ODRŽAVANJA I OBNOVE VERSKIH OBJEKATA

U 2022. GODINI

 

I  Grad Užice će sredstvima gradskog budžeta u 2022. godini finansirati/sufinansirati realizaciju programa, koji se odnose na:

– projekte izgradnje crkvenih ili verskih objekata;

– tekuće popravke i održavanje  crkvenih ili verskih objekata;

– projekte obnove crkvenih ili verskih objekata.

II Na konkursu mogu učestvovati Tradicionalne crkve i verske zajednice.

III Ukupan iznos sredstava planiran za finansiranje/sufinansiranje programa izgradnje, održavanja i obnove verskih objekata u 2022. godini iznosi 7.000.000,00 dinara, Odluka o budžetu za 2022. godinu, budžetska pozicija 88.

IV Izbor programa koji će se finansirati budžetskim sredstvima grada vrši se  primenom sledećih  opštih kriterijuma:

– broj vernika;

– da li je crkveni odnosno verski objekat pod zaštitom kao kulturno dobro;

– stanje u kom se nalazi objekat;

– sufinansiranje projekata iz drugih izvora;

– usmerenost ka što većem broju korisnika;

– unapređenje  stanja u kom se nalazi objekat;

– realan finansijski plan za predloženi projekat;

– da se objekti crkve ili tradicionalne verske zajednice nalaze na teritoriji grada Užica.

Sredstva se dodeljuju za programe koji će se realizovati najkasnije do 31.12.2022. godine.

VI Konkursna dokumentacija može se preuzeti na  zvaničnoj internet prezentaciji  grada  Užica  www.uzice.rs

Konkursnu dokumentaciju čini:

  1. Prijava na konkurs
  2. Izjava podnosioca prijave.

Traženu dokumentaciju predati u 2 štampana primerka.

Uz prijavu se podnosi odgovarajuća tehnička dokumentacija.

Prijave se podnose, u zatvorenoj koverti sa naznakom:

“Prijava na Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata crkvama i tradicionalnim verskim zajednicama za izgradnju, održavanje i obnovu crkvenih i verskih objekata na teritoriji grada Užica u 2022.godini”

 Prijave se predaju na pisarnici Gradske uprave grada Užica ili poštom na adresu:

– Grad Užice, Dimitrija Tucovića 52, 31000 Užice.

Blagovremenom dostavom smatra se i preporučena pošiljka predata pošti najkasnije poslednjeg dana utvrđenog roka za predaju konkursne dokumentacije (pečat pošte), bez obzira na datum prispeća.

VII Na osnovu Predloga Komisije, Gradsko veće donosi Rešenje o finansiranju ili sufinansiranju projekata  crkava i tradicionalnih verskih zajednica iz budžeta grada Užica.

VIII Rok za podnošenje  – prijave se mogu podneti zaključno sa 21.02.2022. godine.

Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i prijave koje nisu predate na predviđenim obrascima neće biti razmatrane.

Kontakt osoba:

Ljiljana Jovanović

tel. 031/590 154

Broj  08-1/22, 03.02.2022. god.

Dokumenta za preuzimanje

Изјава подносиоца пријавеОбразац пријаве - цркве и верске заједнице