У складу са чл. 38.  Закона о удружењима (Службени гласник РС, број 51/2009 и 99/2011),  чл. 5. Урeдбе  o срeдствимa зa пoдстицaњe прoгрaмa или нeдoстajућeг дeлa срeдстaвa зa финaнсирaњe прoгрaмa oд jaвнoг интeрeсa кoja рeaлизуjу удружeња (Сл. глaсник РС, број 16/18),  Одлуком о буџету града Ужица за 2020. годину („Службени лист града Ужица “ број 44/19) и Правилником  о начину и поступку доделе средстaва из буџета града Ужица,  за финансирање/суфинансирање програма удружења број 06-6/18-1 од 25.12.2018. године, објављује

 

 ЈАВНИ КОНКУРС 

         ЗА  ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ  ПРОГРАМА  

        УДРУЖЕЊА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У 2020. ГОДИНИ

      у области заштите лица са инвалидитетом

 

I  Град Ужице ће средствима градског буџета у 2020. години финансирати/суфинансирати реализацију програма удружења особа са инвалидитетом,  у области заштите лица са инвалидитетом, који су од јавног интереса за локалну заједницу.

II  На конкурсу може да учествује удружење:

–   које је регистровано у складу са Законом о удружењима

– које има седиште на територији Града, или је седиште подружнице/ огранизационог дела удружења на територији Града

–  које програм реализује на територији града Ужица

–  које је поднело извештај о реализацији програма и оправдало  утрошак средстава додељених  у прошлогодишњем конкурсу

– чије деловање није политичке природе.

III Укупан износ средстава планиран за финансирање/суфинансирање програма у области заштите лица са инвалидитетом у 2020. години износи 11.000.000  динара.

IV Избор програма који ће се финансирати буџетским средствима града врши се  применом следећих  општих критеријума:

1) референце програма – дужина трајања програма, број лица која се укључују у програм, могућност развијања програма и његова одрживост;

2) циљеви који се постижу -обим задовољавања јавног интереса, степен унапређења стања у области у којој се програм спроводи;

3) суфинансирање програма из других извора –  сопствених прихода,  фондова Европске уније, поклона, донација, легата, кредита и друго, у случају недостајућег дела средстава за финансирање програма;

4) законитост и ефикасност коришћења средстава и одрживост ранијих програма за која су додељена средства градског буџета.

V Средства се додељују за програме који ће се реализовати најкасније до 31.12.2020. године.

VI Пријавни формулари за конкурсну документацију могу се преузети на званичној интернет презентацији  града  Ужица  www.uzice.rs

Конкурсну документацију чини:

  1. Пријава на конкурс;
  2. Предлог програма;
  3. Буџет програма;

Уз конкурсну документацију се прилаже уверење (потврду, извод) да је удружење уписано у регистар надлежног органа – Агенције за привредне регистре.

Комплетну тражену документацију предати у 2 штампана примерка и доставити  у електронској форми путем и-мејла Координатору за сарадњу са цивилним друштвом – Сарван Небојши, на адресу:  nebojsa.sarvan@uzice.rs

VII Комисија за доделу средстава за финансирање/суфинансирање реализације програма удружења особа са инвалидитетом у 2019. години, предлаже  програме чија ће се реализација финансирати/суфинансирати; коначну одлуку доноси Градоначелник.

VIII Рок за подношење пријава је  03.02.2020. године.

Пријаве се подносе преко писарнице града Ужица, канцеларија број 12, у затвореној коверти са назнаком:

– Јавни конкурс 2020. –  удружења ОСИ  –

 Контакт особa:

  1. Небојша Сарван, 031/592- 418, mail: sarvan@uzice.rs

Број  55-25/20, 14.01.2020.године

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ  ОВДЕ