Одељење за заштиту животне средине
и одрживи развој Града Ужица
VI Број 352-129/21
Датум: 22.04.2021. године

 

На основу Одлуке градоначелнице о расписивању Јавног конкурса за суфинансирање мера енергетске ефикасности породичних објеката и стамбених зграда II број 352-129/21 од 20.04.2021. године, Правилника о спровођењу мера енергетске ефикасности на породичним кућама и стамбеним зградама у Граду Ужицу за 2021. годину (”Сл.лист Града Ужица” 17/21), и Уговором са Министарством заштите животне средине бр 401-85/21 од 25.03.2021.године Град Ужице,

расписује

 ЈАВНИ КОНКУРС

за суфинансирање мера енергетске ефикасности на породичним кућама и стамбеним зградама на територији града Ужица за 2021. годину

 

I УСЛОВИ ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС

 1. Да је власник и да живи у породичној кући или стану који су изграђени на градском подручју у првој, другој или трећој стамбеној зони (према решењу за порез),где се и региструје повећано загађење ваздуха у зимском периоду.
 2. Да стамбени објекат-кућа није прикључена на градски топловод, односно да стамбена зграда за колективно становање нема техничких могућности за прикључење на градски топловод.
 3. Да поседује један од следећих доказа за стамбени објекат:
 • доказ о изградњи објекта пре доношења прописа о изградњи,
 • грађевинску дозволу добијену кроз редован поступак обезбеђења дозволе,
 • грађевинску дозволу добијену из поступка легализације или
 • решење о озакоњењу.
 1. Да је измирио доспеле обавезе по основу пореза на имовину.
 2. 5. Не прихватају се трошкови радова, набавке материјала и опреме који настану пре првог обиласка Комисије за преглед и оцену поднетих захтева за суфинансирање пројеката енергетске ефикасности.

Право учешћа на Конкурсу немају :

 1. Власници стамбено-пословних објеката.
 2. Грађани који су у претходном периоду користили средства Града Ужица за суфинансирање мера енергетске ефикасности ОСИМ грађана који подносе захтев за суфинансирање набавке котла на гас, а који су у претходном периоду користили средства Града за израду термоизолације или уградњу столарије.
 3. Власници стамбених објеката на којима је у претходном периоду средствима Града Ужица суфинансирана нека од мера енергетске ефикасности, ОСИМ власника који подносе захтев за суфинансирање набавке котла на гас.
 4. Власници објеката који су у претходне две године после потписивања Уговора одустали од одобрене субвенције.

 II У 2021.години суфинасираће се мере:

 1. Набавка и уградњa материјала за изолацију спољних зидова на породичним кућама:
 • Максимално учешће Града до 120.000,00 динара са ПДВ по пријави, односно до 50% износа са ПДВ.
 • Планирана средстава 12.000.000 динара.
 1. Набавка и уградња столарије са одговарајућим термичким својствима на породичним кућама:
 • Максимално учешће Града до 80.000,00 динара са ПДВ по пријави, односно до 50% износа са ПДВ.
 • Планирана средства 6.000.000 динара.
 1. Набавка котлова или етажних пећи на дрвни пелет за породичне куће:
 • Максимално учешће Града до 85.000,00 са ПДВ, односно до 50% укупне вредности котла са ПДВ.
 • Планирана средства 2.000.000 динара.
 1. Набавка котлова на гас за породичне куће:
 • Максимално учешће Града до 70.000,00 са ПДВ, односно до 50% укупне вредности са ПДВ.
 • Планирана средства 24.000.000 динара.
 1. 5. Набавка котлова на гас за станове у стамбеним зградама:
 • Максимално учешће Града до 70.000,00 са ПДВ, односно до 50% укупне вредности са ПДВ.
 • Планирана средства 10.000.000 динара.

 III ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

 А) Документацијa коју доставља подносилац пријаве при подношењу пријаве:

 1. Потписан и попуњен Пријавни образацза суфинасирање мера енергетске ефикасности,
 2. Фотокопију личне карте или очитану чиповану личну карту власника објекта,
 3. Копију грађевинске дозволе, односно други документ којим се доказује легалност објекта,
 4. Извод из листа непокретности за објекат, не старији од две године (фотокопија)
 5. Фотокопија Ужичке породичне картице (за породице са троје и више деце) и фотокопију личне карте корисника картице,
 6. Потврда о могућности прикључења на гасоводну мрежу, коју издаје АД ”УЖИЦЕ-ГАС” (за меру набавка котла на гас),
 7. Изјава подносица пријаве о коришћењу средства Града за ову намену,
 8. Предрачун за материјал, опрему и радове.

Б) Документација коју обезбеђује Град:

 1. Потврда о редовном измиривању обавеза по основу пореза на имовину Града Ужица,
 2. Потврда ЈКП „Градска топлана Ужицe“ да нема техничких могућности за прикључење на градски топловод, за власнике станова у стамбеним зградама.

В) Документација која се даје на увид Комисији приликом обиласка објекта:

 1. Грађевински пројекат објекта (по потреби).

Г) Документација која се доставља након потписивања Уговора и завршетка радова:

 1. Захтев за повраћај средстава,
 2. Доказ о завршетку радова (потврда Комисије),
 3. Фискалне и готовинске рачуне за материјал, опрему и радове,
 4. Извештај о испитивању коефицијента пролаза топлоте произвођача столарије, издат од овлашћеног сертификационог тела (мера 2.),
 5. Попуњен и оверен гарантни лист за материјал, опрему и радове,
 6. Уговор о испоруци гаса (мера 4 и 5).

IV Рок за подношење пријава је 30 дана од дана објављивања на званичној интернет страници и огласној табли Града Ужица

 Конкурс је отворен до 22.05.2021. године.

V Неблаговремена пријава је: пријава поднета по истеку рока за подношење пријаве.

VI Непотпуна пријава је: пријава која не садржи све тражене податке и документацију из дела овог огласа означен под тачком А.

Пријава се подноси у затвореној коверти са именом, презименом и адресом подносиоца захтева, лично у канцеларији број 9 Градске управе или поштом на адресу:

Град Ужице, Димитрија Туцовића 52

Са назнаком: СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ НА ПОРОДИЧНИМ КУЋАМА И СТАМБЕНИМ ЗГРАДАМА У ГРАДУ УЖИЦУ ЗА 2021. ГОДИНУ-Не отварати

Заинтересовани учесници јавног Конкурса у току трајања овог огласа, а пре подношења пријава детаљне информације могу добити на телефон број 031/592-421.

Документа за пријаву се могу преузети са званичне интернет странице Града Ужица, на портирници зграде Градске управе и Градској општини Севојно.

Документа за преузимање

Изјава о коришћењу средставаОдлука о расписивању јавног конкурсаПравилник о спровођењу мера енергетске ефикасностиПријавни образацТест енергетске ефикасности