На основу члана 76. Закона о култури (“Сл. гласник РС“, број 72/09,13/16 и 30/16-исправка), а у складу са Одлуком о буџету града Ужица за 2019.годину (“Службени лист  града Ужица“, број 49/18)

ГРАД УЖИЦЕ

РАСПИСУЈЕ   КОНКУРС

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ОБЈАВЉИВАЊА КЊИГА 

У 2019. ГОДИНИ

 

I ЦИЉ

Град Ужице, у циљу унапређења издавачке делатности, кроз подршку ауторима дела, суфинансираће објављивање књига у 2019. години, у складу са одређеним критеријумима.

II СРЕДСТВА

За реализацију наведенoг циља, Одлуком о буџету града Ужица за 2019. годину, опредељена су средства у износу од 370.000,00 динара, буџетска позиција 65 – Специјализоване услуге – Издаваштво.

III ОБЛАСТИ

Области из којих се може конкурисати су: књижевност (поезија, проза, драма), уметност (историја уметности, уметничка монографија), хуманистичкe и друштвенe наукe.

IV  ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА

 1. Право на конкурс имају аутори дела из области из тачке III под условом да имају пребивалиште на подручју града Ужица и изузетно аутори са пребивалиштем ван подручја града Ужица, ако је тема предметног дела везана за ужички крај.
 2. За суфинансирање објављивања књига један аутор може поднети само једну пријаву.
 3. Пријава на конкурс подноси се у три примерка на обрасцу Пријаве за суфинансирање објављивања књига у 2019. години. Пријава се може преузети на web-адреси града Ужица uzice.rs.
 4. Уз конкурсну пријаву аутор је дужан да достави копију готовог рукописа дела и то: један примерак на папиру и један на ЦД-у и потврду о пребивалишту. Аутор може доставити и потписану стручну рецензију дела или препоруку дела.
 5. Рок за подношење пријава је 26.2019. године. Пријаве се подносе путем поште Градској управи Ужице, Димитрија Туцовића 52, Ужице или лично на писарници Градских управа Ужице, канцеларија бр.12. са назнаком “Конкурс за суфинансирање објављивања књига у 2019. години“.
 6. Непотпуне пријаве и пријаве које се доставе после наведеног рока, неће се разматрати. Неће се разматрати ни пријаве корисника којима су у 2018. години додељена средства за ове намене, а који нису доставили извештај о утрошку средстава.
 7. Пријаве и приложена докумантација се не враћају.
 8. Резултати конкурса биће објављени на званичној интернет страни града Ужица.

V КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРИЈАВА И ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА

Приспеле пријаве на конкурс које садржински одговарају напред наведеним областима и које испуњавају све наведене опште услове разматраће се по следећим критеријумима:

 • књижевни квалитет;
 • културни и јавни интерес објављивања књиге;
 • промоција културе и културног наслеђа града Ужица;
 • оригиналност и садржајна иновативност дела;
 • буџет пројекта- економичност и укљученост више извора финансирања.

VI ДОДАТНА ОБАВЕШТЕЊА

Додатна обавештења могу се добити на телефон  031/590-154.

Материјал за преузимање