РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
Комисија за обнову фасада стамбених зграда
II број : 352-90/2020
Датум: 24.02.2020. године
У ж и ц е

О Д Л У К А

о расписивању јавног конкурса за суфинансирање обнове фасада стамбених и стамбено-пословних зграда

На основу Одлуке градоначелника о расписивању јавног конкурса за суфинансирање обнове фасада стамбених и стамбено-пословних зграда II број 352-90/2020 од 24.02.2020. године, као и члана 10. Одлуке о одржавању зграде и спољног изгледа зграде, условима, начину и критеријумима суфинансирања обнове фасада стамбених и стамбено-пословних зграда на територији града Ужица („Службени лист града Ужица“, број 16/2017 и 6/2018), град Ужице

р а с п и с у ј е

ЈАВНИ КОНКУРС

за суфинансирање обнове фасада стамбених и стамбено-пословних зграда

на територији града Ужица

  1. Право учешћа на конкурсу за суфинансирање обнове фасада стамбених зграда имају стамбене и стамбено – пословне зграде које су намењене за становање и састоје се од најмање пет станова.
  2. Право учешћа имају и стамбене и стамбено-пословне зграде у оквиру просторно културно- историјских целина које се суфинансирају, без обзира на број станова.
  3. Уз пријаву овлашћено лице стамбене зграде је дужно да поднесе следећу документацију:

Уз захтев за суфинансирање обнове фасаде стамбене зграде, управник је дужан да достави податке и документацију:

а) Име и презиме и ЈМБГ/пословно име и ПИБ и МБ свих власника/сувласника стамбене зграде или посебних делова (у даљем тексту: власници посебних делова);

б) Одлуку надлежног органа о избору управника зграде;

Напомена: До устројавања регистра стамбених заједница и избора управника стамбене зграде, пријаву на учешће на конкурсу за суфинансирање обнове фасаде стамбене зграде може поднети председник скупштине стамбене зграде.

в) Име и презиме и адресу управника зграде, извод из судског регистра, телефон, мобилни телефон, е-mail адреса;

г) Извод из листа непокретности са копијом плана катастарске парцеле не старији од 6 (шест) месеци;

д) Техничку документацију у складу са посебним прописима: копију грађевинске и употребне дозволе, односно доказ да је зграда грађена пре доношења прописа, или доказ да је стамбена зграда легализована/озакоњена, као и решење о одобрењу извођења радова за које је поднет захтев за суфинансирање;

ђ) Одлуку скупштине стамбене заједнице о усвајању годишњег програма управљања зградом (ГПУ) у којем су планирани радови и средства за извођење радова на обнови фасада стамбене зграде;

е) Оверену изјаву којом управник зграде потврђује да располаже осигураним финансијским средствима од стране власника посебних делова, а у складу са предмером и предрачуном који је саставни део техничке документације.

ж) Уз решење о одобрењу извођења радова за које је поднет захтев за суфинансирање обнове фасада доставља се и текстуални и графички део техничке документације (нацрт постојећег и ново стање зграде) са фото документацијом постојећег стања.

з) Предмер и предрачун радова у коме су посебно исказани радови по моделу суфинансирања (део који заједнички сносе власници посебних делова и град Ужице) и радови које у целости финансирају власници посебних делова.

Напомена: Техничку документацију за грађевину може да израђује привредно друштво, односно друго правно лице, односно предузетник, које је уписано у регистар привредних субјеката и које има запослена лица са лиценцом одговорног пројектанта и који имају одговарајуће стручне резултате у изради техничке документације за ту врсту и намену објеката.

  1. Рок за подношење пријава је од дана објављивања на званичном сајту града Ужица закључно са 24.04.2020. године.
  2. Неблаговремена пријава је: пријава поднета по истеку рока за подношење пријаве.
  3. Непотпуна пријава је: пријава која не садржи све тражене податке и документацију из дела овог јавног огласа који је означен као «обавезна садржина пријаве».

Заинтересовани учесници јавног огласа у току трајања овог огласа, а пре подношења пријава могу добити детаљније информације од Николе Николића, на телефон број 031/590-105.

Пријавe се подносe на следећу адресу:

– ГРАД УЖИЦЕ, 31000 Ужице, Улица Димитрија Туцовића 52 (за Комисију за обнову фасада стамбених зграда) или лично у пријемну канцеларију број 12 Градске управе Ужице, на истој адреси.

На полеђини коверте видљиво назначити назив и адресу подносиоца пријаве.

Документа за преузимање

Одлука о измени и допуни Одлуке о одржавању зграде и спољног изгледа зградеОдлука о одржавању зграда -суфинансирање фасада