На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), члана 30 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13), Акционог плана запошљавања Градске општине Севојно за 2017.годину и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализација програма и мера активне политике запошљавања у 2017.години (број:2240-101-9/2017 од 19.04.2017.године)

ГРАДСКА ОПШТИНА СЕВОЈНО И

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Расписују

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2017. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Јавни радови су мера активне политике запошљавања коју организује Градска општина Севојно у сарадњи са Националном службом за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) уз финансирање градске општине Севојно, у складу са Националним акционим планом запошљавања за 2017.годину и Локалним акционог плана запошљавања градске општине Севојно, у циљу радног ангажовања првенствено теже запошљивих незапослених лица, очувања и унапређења радних способности незапослених, као и ради остваривања одређеног друштвеног интереса. Приоритет приликом укључивања у јавне радове имају све категорије теже запошљивих са евиденције Националне службе.
Јавни рад спроводи послодавац – извођач јавног рада, кога одређује општина Севојно, на основу јавног конкурса. Максимална дужина трајања јавног рада је шест месеци, у складу са расположивим финансијским средствима.
Уговором о привременим и повременим пословима утврдиће се број радних дана за свако лице укључено у јавни рад.

Јавни радови се могу спроводити у областима:

  • друштвених, културних, социјалних и хуманитарних делатности
  • одржавања и обнављања јавне инфраструктуре
  • одржавања и заштите животне средине и природе.

Средства намењена за спровођење јавних радова користе се за:

  • исплату накнаде за обављени посао по основу уговора о привременим и повременим пословима лицима укљученим у јавне радове, у висини до 18.000,00 динара по лицу, на месечном нивоу за пун фонд радних часова, односно сразмерно времену радног ангажовања на месечном нивоу; утврђени износ накнаде за обављени посао се увећава за припадајући порез и доприносе за обавезно социјално осигурање, обрачунате у складу са законом;
  • накнаду дела или укупних трошкова доласка и одласка са рада лица укључених у јавне радове, у висини до 2.000,00 динара по лицу за сваки месец ангажовања;
  • накнаду трошкова спровођења јавних радова, у свим областима спровођења, у висини:

– 1.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају месец дана

– 1.500,00 динара по лицу за јавне радове који трају два месеца

– 2.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају три и шест месеци;

  • накнаду трошкова организовања обуке: у току трајања јавног рада, у зависности од врсте и сложености послова које обухвата јавни рад, за спровођење одређених јавних радова може се организовати обука, по интерном програму послодавца или програму образовне установе; по завршетку обуке лицу се издаје сертификат о стеченим компетенцијама; послодавац – извођач јавног рада може остварити накнаду за организовање обуке у једнократном износу од 1.000,00 динара по лицу.

Национална служба за запошљавање задржава право да процењује оправданост потребе за обуком.

Све остале информације можете видети уколико преузмете/погледате документ овде.