Na osnovu Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u javnoj svojini grada Užica („Službeni list grada Užica“broj 37/14, 30/16, 4/20 i 57/21), Odluke gradonačelnika grada Užica  o davanju u zakup garaža broj 9, 10, 11 u suterenu stambene zgrade u ulici Višeslava Bugarinovića 14A u Sevojnu II broj 361-3/22 od 21.01.2022. godine, putem prikupljanja zatvorenih pismenih ponuda, grad Užice

r a s p i s u j e 

JAVNI OGLAS

ZA DAVANJE U ZAKUP  GARAŽA BROJ 9, 10, 11 U SUTERENU STAMBENE ZGRADE U ULICI VIŠESLAVA BUGARINOVIĆA 14A U SEVOJNU,  PUTEM PRIKUPLJANJA ZATVORENIH PISMENIH PONUDA

1.PREDMET OGLASA

Raspisuje se javni oglas za davanje u zakup nepokretnosti u javnoj svojini grada Užica putem prikupljanja zatvorenih pismenih ponuda i to:

zakup garaža broj 9, 10, 11 u suterenu stambene zgrade u ulici Višeslava Bugarinovića 14A u Sevojnu, i to: garaže br. 9, neto korisne površine od 16m2, garaže br. 10, neto korisne površine od 22m2 i garaže br. 11, neto korisne površine od 23m2, koje su izgrađene na kat. parceli br. 4009/16 KO Sevojno u Sevojnu, upisane u listu nepokretnosti br. 5 KO Sevojno, kao javna svojina grada Užica.

2.VREME ZAKUPA

Prostor u javnoj svojini grada Užica se daje u zakup na vreme od 5 (pet) godina

  1. NAMENA I STANJE OBJEKTA

Objekti se izdaju u «viđenom stanju». Objekti su garaže.

  1. POČETNI CENA ZAKUPA

Početni iznos zakupnine za garažu br. 9 iznosi 62,4 eura, za garažu br. 10  – 77,2 eura, i garažu br. 11 – 80,73 eura, u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate po srednjem kursu Narodne banke Srbije bez obračunatog PDV-a.

  1. NAČIN PLAĆANJA

Lice koje u skladu sa raspisanim javnim oglasom dobije u zakup poslovni prostor dužno je da iznos zakupnine plaća 10.-og u mesecu za predhodni mesec, na osnovu fakture Gradske uprave za poslove finansija, računovodstva i privrede.

Ugovor o zakupu poslovnog prostora se potpisuje u roku od 5 dana od dana konačnosti odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

U iznos zakupnine nije uračunat porez i isti pada na teret zakupca.

Račune za utrošenu eletkričnu energiju, komunalne usluge i ostale troškove zakupa plaća zakupac.

6.OPŠTI USLOVI OGLASA

Postupak davanja u zakup poslovnog prostora sprovešće Komisija imenovana rešenjem Gradonačelnika II broj 361-5/21 od 08.02.2021.godine.

Oglas će biti otvoren 7 dana od 28.01.2022.godine koji je dan objavljivanja u sredstvima javnog informisanja.

Rok za dostavljanje ponuda za učešće u postupku je 03.02.2022.godine do 12,00 časova, bilo da se šalje poštom, bilo da  se predaje lično na pisarnici.

Ponude se dostavljanju u zatvorenoj koverti.

Svi učesnici oglasa su obavezni da uz ponudu dostave dokaz o uplati depozita za učešće na oglasu u iznosu od 3 početne mesečne zakupnine, odnosno za garažu br. 9 iznosi 187,2eura, za garažu br. 10 iznosi 231.6 eura i za garažu br. 11 iznosi 242,19 eura, sve u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate na račun budžeta grada Užica- depozit broj 840-818804-47 kod Uprave za trezor.

Cena prodajne dokumentacije iznosi 1000,00 dinara. Profaktura se može preuzeti tokom trajanja oglasa svakog radnog dana u periodu od 8.00 časova do 14,00 časova, na sledećoj adresi: Grad Užice, 31000 Užice, ulica Dimitrija Tucovića br. 52, u kancelariji broj 25, prvi sprat.

Pravna i fizička lica stiču pravo učešća kada, nakon dobijanja profakture izvrše uplatu radi otkupa prodajne dokumentacije. Prilikom preuzimanja prodajne dokumentacije učesnici oglasa su obavezni da potpišu izjavu o gubitku prava na vraćanje depozita koji čini sastavni deo prodajne dokumentacije.Učesnici javnog oglasa koji nisu izabrani za najpovoljnijeg ponuđača imaju pravo na povraćaj depozita, po srednjem kursu NBS na dan uplate od strane grada Užica, u roku od 8 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

Pravo učešća na oglasu imaju sva pravna i fizička lica.

7.OBAVEZNA SADRŽINE PONUDA

-za fizička lica:naziv objekta, dokaz o uplati depozita ili kopiju garancije, ime, prezime, fotokopija lične karte, adresa stanovanja, potpisanu izjavu o gubitku prava na povraćaj depozita i izjavu učesnika oglasa da prihvata uslove iz ovog javnog oglasa, broj računa na koji će se izvršiti povraćaj depozita;

-za pravna lica i preduzetnike: naziv objekta, dokaz o uplati depozita ili kopiju garancije, podaci o nazivu, poslovnom imenu, kopiju rešenja o upisu u registar kod ovlačćenog organa, datum, naziv organa, PIB, uredno ovlašćenje za zastupanje, potpisanu izjavu o gubitku prava na povraćaj depozita, izjavu učesnika oglasa da prihvata uslove iz ovog javnog oglasa, broj računa na koji će se izvršiti povraćaj depozita.

Neblagovremena ponuda je: ponuda podneta po isteku roka za podnošenje ponude.

Neuredna ponuda je: ponuda u kojoj nisu navedeni naziv objekta i katastarska parcela, ponuda koja ne sadrži sve tražene podatke iz javnog oglasa i tražena dokumenta iz dela koji je označen kao „obavezna sadržina ponude“.

Neblagovremene i neuredne ponude i ponude dostavljene od strane lica koje je na drugi način kao zakupac prekršilo odredbe ugovora o zakupu se odbacuju.

Zapečaćena koverta sa ponudom treba da sadrži:

-prijavu za učešće na javnom prikupljanju zatvorenih pismenih ponuda potpisanu lično ili od strane ovlašćenog lica i dokaz da je u pitanju ovlašćenog lica,

-bezuslovnu ponudu, uz navođenje jasno određenog iznosa na koji ponuda glasi,

-potpisanu izjavu o gubitku prava na povraćaj depozita,

-fotokopiju punomoćja, overenog pred nadležnim organom, za zastupanje na javnom otvaranju ponuda, ako otvaranju prisustvuje ovlašćeni predstavnik,

-za pravna lica – izvod iz registra APR-a ili drugogo registra i OP obrazac, za fizička lica – fotokopiju lične karte, a za konzorcijum – fotokopiju ugovora o konzorcijumu i ovlašćenje za zastupanje konzorcijuma.

Javno otvaranje ponuda održaće se dana 03.02.2022. godine u 13,00 časova u Maloj sali Gradske kuće, ulica Dimitrija Tucovića br. 52, u prisustvu komisije formirane rešenjem gradonačelnika grada Užica.

Osnovni kriterijum za izbor najpovoljnijeg učesnika javnog otvaranja zatvorenih pismenih ponuda je visina ponuđene cene zakupa.

Postupak javnog otvaranja ponuda sprovešće se i u slučaju da pristigne najmanje jedna blagovremena i potpuna ponuda na osnovu koje se podnosilac registruje i proglašava zakupcem, ako je u svojoj ponudi dao istu ili veću cenu zakupap od ponuđene javnim oglasom.Ukoliko je pristigla samo jedna ponuda, u kojoj je data cena zakupa manja od ponuđene javnim oglasom, a otvaranju ponuda prisustvuje ovlašćeni predstavnik ponuđača, biće mu ponuđeno da prihvati cenu zakupa ponuđenu javnim oglasom. Ako ponuđenu cenu zakupa prihvati, smatra se zakupcem. Ako javnom otvaranju ponuda prisustvuje učesnik oglasa lično potrebno je da pruži na uvid dokaz o identitetu (važeća lična karta ili pasoš). U slučaju da ga zastupa ovlašćeno lice potrebno je da isto lice priloži original punomoćja (overenog pred nadležnim organom) za zastupanje na javnom otvaranju ponuda.

Učesnici javnog oglasa koji nisu izabrani za najpovoljnijeg ponuđača imaju pravo na povraćaj depozita, po srednjem kursu NBS na dan uplate od strane grada Užica, u roku od 8 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

Ako najpovoljniji ponuđač odustane od ponude, gubi pravo na povraćaj depozita, a postupak javnog oglašavanja se ponavlja.

Najpovoljnijem ponuđaču koji je dobio rešenje o zakupu poslovnog prostora, depozit se uračunava u ukupan iznos prve tri mesečne zakupnine prilikom zaključenja ugovora o zakupu. Ukoliko ne pristupi zaključenju ugovora gradonačelnik grada Užica će poništiti akt o davanju u zakup poslovnog prostora, a najpovoljniji ponuđač gubi pravo na povraćaj depozita.

Zainteresovani učesnici oglasa, u toku trajanja ovog oglasa, a pre podnošenja ponuda, mogu dobiti detaljnije informacije o nameni objekta kao i druge relevantne podatke i mogu da zakažu termin za obilazak predmetnog objekta, kod Dragice Todorović, na telefon broj 031/590-109.

Izlazak na lice mesta radi pregleda prostora koji je predmet javnog oglašavanja zainteresovana lica mogu zakazati svakog radnog dana u periodu od 08,00 do 14,00 časova, od trenutka objavljivanja oglasa.

Učesnik javnog oglasa koji smatra da mu je povređeno pravo, može da podnese prigovor Gradskom veću u roku od 3 dana od dana dostavljanja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Ponude se podnose u zatvorenoj zapečaćenoj koverti  sa  n a z n a k o m:

«davanje u zakup garaže broj 9, 10 i 11 u Sevojnu, u ulici Višeslava Bugarinovića 14A, a na poleđini je potrebno staviti naziv, broj telefona i adresu ponuđača.

Ponude se podnose na sledeću adresu:

Grad Užice, 31000 Užice

Ulica Dimitrija Tucovića broj 52

(za Komisiju za davanje u zakup poslovnog prostora(graža) u javnoj svojini grada Užica)

Ili lično u prijemnu kancelariju broj 9 Gradske uprave za urbanizam, izgadnju i imovinsko pravne poslove, na istoj adresi.

Sve bliže informacije u vezi sa oglasom mogu se dobiti na telefon 031/590-109.