Комисија за давање у закуп

пословног простора у јавној својини Града Ужица

IV Број: 361-45/23-IV

Датум: 05.12.2023.год.

На основу Одлуке о давању у закуп пословног простора у јавној својини града Ужица („Службени лист града Ужица“ број 37/14, 30/16, 4/20) , Одлуке градоначелнице Града Ужица о давању у закуп гараже број 11 у сутерену стамбене зграде у улици Вишеслава Бугариновића 14а у Севојну  IV број 361-45/23-IV од 13.11.2023.године , путем прикупљања затворених писмених понуда, град Ужице расписује

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ГАРАЖЕ БРОЈ 11 У СУТЕРЕНУ СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ У УЛИЦИ ВИШЕСЛАВА БУГАРИНОВИЋА 14А У СЕВОЈНУ ПРИКУПЉАЊЕМ ЗАТВОРЕНИХ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

 

  1. ПРЕДМЕТ ОГЛАСА

 

Расписује се јавни оглас за давање у закуп непокретности у јавној својини града Ужица прикупљањем затворених писмених понуда и то:

– закуп гараже број 11 у сутерену стамбене зграде у улици Вишеслава Бугариновића 14а у Севојну, и то гараже број 11, нето корисне површине 23,00 м2 која је изграђена на кат. парцели бр. 4009/16 КО Севојно у Севојну, уписане у лист непокретности бр.5 КО Севојно, као јавна својина града Ужица

  1. ВРЕМЕ ЗАКУПА

Простор у јавној својини града Ужица се даје у закуп на време од 5 (пет) година.

  1. НАМЕНА И СТАЊЕ ОБЈЕКТА

 Објекат се издаје у виђеном стању. Објекат је гаража.

  1. ПОЧЕТНА ЦЕНА ЗАКУПА

 Почетни износ закупнине за гаражу бр.11 износи 80,73 еура, у динарској противвредности на дан уплате по средњем курсу Народне банке Србије без обрачуна ПДВ-а.

  1. НАЧИН ПЛАЋАЊА

 Лице које у складу са расписаним јавним огласом добије у закуп пословни простор дужан је да износ закупнине плаћа 10.-ог у месецу за предходни месец, на основу фактуре Градске управе за послове финансија, рачуноводства и привреде.

Уговор о закупу пословног простора се потписује у року од 5 дана од дана одлуке о избору најповољнијег понуђача.

У износу закупнине није урачунат порез и исти пада на терет закупца.

Рачуне за утрошену енергију, комуналне услуге и остале трошкове закупа плаћа закупац.

  1. ОПШТИ УСЛОВИ ОГЛАСА

Поступак давања у закуп пословног простора спровешће Комисија именована решењем Градоначелника II број 361-5/21 од 08.02.2021. године.

Оглас ће бити отворен 7 дана од 05.12.2023. године који је дан објављивања у средствима јавног информисања.

Рок за достављање понуда за учешће у поступку је до 12.12.2023 .године до 12 часова, било да се шаље поштом, било да се предаје лично на писарницу.

Понуде се достављају у затвореној коверти.

Сви учесници огласа се обавезују да уз понуду доставе доказ о уплати депозита за учешће на огласу у износу од 3 месечне закупнине, што за гаражу бр.11 износи 242,19 евра све у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате на рачун буџета града Ужица-депозит број 840-742142843-86 код Управе за трезор.

Цена продајне документације износи 1000,00 динара. Профактура се може преузети током трајања огласа сваког радног дана у периоду од 8.00 часова до 14.00 часова, на следећој адреси : Град Ужице 31000 Ужице, улица Димитрија Туцовића 52, у канцеларији 25, први спрат.

Правна и физичка лица стичу право учешћа када, након добијања профактуре изврше уплату ради откупа документације. Приликом преузимања документације учесници огласа су обавезни да потпишу изјаву о губитку права на враћање депозита који чини саставни део документације. Учесници јавног огласа који нису изабрани за најповољнијег понуђача имају право на повраћај депозита , по средњем курсу НБС на дан уплате од стране града Ужица, у року од 8 дана од дана јавног отварања понуда.

Право учешћа на огласу имају сва правна и физичка лица.

 

  1. ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ

 – за физичка лица: назив објекта, доказ о уплати депозита или копију гаранције, име, презиме, фотокопија личне карте, адреса становања, потписану изјаву о губитку права на повраћај депозита и изјаву учесника огласа да прихвата услове из овог јавног огласа, број рачуна на који ће се изврђити повраћај депозита;

– за правна лица и предузетнике: назив објекта, доказ о уплати депозита или копију гаранције, подаци о називу, пословном имену, копију решења о упису у регистар код овлашћеног органа, датум, назив органа, ПИБ ,уредно овлашћење за заступање, потписану изјаву о губитку права на повраћај депозита, изјаву учесника огласа да прихвата услове из овог јавног огласа, број рачуна на који ће се извршити повраћај депозита;

Неблаговремена понуда је: понуда поднета по истеку рока за подношење понуде.

Неуредна понуда је: понуда у којој нису наведени назив објекта и катастарска парцела, понуда која не садржи све тражене податке из јавног огласа и тражена документа из дела који је означен као „обавезна садржина понуде“.

Неблаговремене и неуредне понуде и понуде достављене од стране лица које је на други начин као закупац прекршило одредбе уговора о закупу се одбацује.

Запечаћена коверта са понудом треба да садржи:

– пријаву за учешће на јавном прикупљању затворених писмених понуда потписану лично или од стране овлашћеног лица и доказ да је у питању овлашћено лице

 безусловну понуду уз навођење јасно одређеног износа на коју понуда гласи

 потписану изјаву о губитку права на повраћај депозита

 фотокопију пуномоћја, овереног пред надлежним органом, за заступање на јавном отварању понуда, ако отварању присуствује овлашћени представник,

 за правна лица – извод из регистра АПР-а или другог регистра и ОП образац, за физичка лица  фотокопију личне карте а за конзорцијум – фотокопију уговора о конзорцијуму и овлашћење за заступање конзорцијума,

Јавно отварање понуда одржаће се дана 14.12.2023.године у 13 часова у Градској кући, улица Димитрија Туцовића бр.52 (канцеларија број 23) у присуству комисије формиране решењем градоначелнице града Ужица.

Основни критеријум за избор најповољнијег учесника јавног отварања затворених писмених понуда је висина понуђене цене закупа.

Поступак јавног отварања понуда спровешће се и у случају да пристигне најмање једна благовремена и потпуна понуда на основу које се подносилац региструје и проглашава закупцем, ако је у својој понуди дао исту или већу цену закупа од понуђене јавним огласом. Уколико је пристигла само једна понуда, у којој је дата цена закупа мања од понуђене јавним огласом, а отварању понуда присуствује овлашћени представник понуђача, биће му понуђено да прихвати цену закупа понуђену јавним огласом. Ако понуђену цену закупа прихвати, сматра се закупцем. Ако јавном отварању понуда присуствује учесник огласа лично потребно је да пружи на увид доказ о иднтитету (важећа лична карта или пасош). У случају да га заступа овлашћено лице прилоћи оригинал пуномоћја (овереног пред надлећним органом) за заступање на јавном отварању понуда.

Учесници јавног огласа који нису изабрани за најповољнијег понуђача имају право на повраћај депозита, по средњем курсу НБС на дан уплате од стране града Ужица, у року од 8 дана од дана јавног отварања понуда.

Ако најповољнији понуђач одустане од понуде, губи право на повраћај депозита, а поступак јавног оглашавања се понавља.

Најповољнијем понуђачу који је добио рашење о закупу пословног простора, депозит се урачунава у укупан износ прве три месечне закупнине приликом закључења уговора о закупу. Уколико не приступи закључењу уговора градоначелница града Ужица ће поништити акт о давању у закуп пословног простора, а најповољнији понуђач гуви право на повраћај депозита.

Заинтересовани учесници огласа, у току трајања овог огласа, а пре подношења понуда, могу добити детаљне информације о намени објекта као и друге релевантне податке и могу да закажу термин за обилазак предметног објекта, у канцеларији број 23 Градске куће или на телефон 592-427.

Излазак на лице места ради прегледа простора који је предмет јавног оглашавања заинтересована лица могу заказати сваког радног дана у периоду од 08,00 до 14,00 часова, од тренутка објављивања огласа.

Учесник јавног огласа који сматра да му је повређено право, може да поднесе приговро Градском већу у року од 3 дана од дана достављања Одлуке о избору најповољнијег понуђача.

Понуде се подносе у затвореној запечаћеној коверти са н а з н а к о м:

– давање у закуп гараже број 11 у Севојну, у улици Вишеслава Бугариновића 14а, а на полеђини је потребно ставити назив, број телефона и адресу понуђача.

Понуде се понуде на следећу адресу:

Град Ужице, 31000 Ужице,

Улица Димитрија Туцовића број 52

(за Комисију за давање у закуп пословног простора (гаража) у јавној својини града Ужица)

или лично у пријемну канцеларију број 12, на истој адреси.

Све ближе информације у вези са огласом могу се добити на телефон 031/592-427.