На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 – др. закон, 113/17 и 49/21), члана 30 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13), Акционог плана за период од 2021. до 2023. годинe за спровођење Стратегије запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године („Сл. гласник РС“, бр. 30/21) и чл. 42 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18) и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза  у реализацији мера активне политике запошљавања за 2022. годину(број:2240-101-2/2022 од 14.04.2022), дана 16. маја.2022. године

 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ГРАДСКА ОПШТИНА СЕВОЈНО

Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ

НЕЗАПОСЛЕНИМА СА ПОДРУЧЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2022. ГОДИНИ

 

I  ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Субвенција за самозапошљавање (у даљем тексту: субвенција) намењена је незапосленима који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање-Филијала Ужице у Ужицу са местом пребивалишта у Градској општини Севојно и имају завршену обуку за развој предузетништва.

Субвенција се додељује у једнократном износу од 300.000,00 динара, односно 330.000,00 динара за незапослене особе са инвалидитетом, ради оснивања радње, задруге или другог облика предузетништва, као и оснивања привредног друштва, уколико оснивач заснива у њему радни однос, чије седиште мора бити на подручју Градске општине Севојно.

Незапослени који оствари право на субвенцију у обавези је да обавља регистровану делатност и по том основу измирује доприносе за обавезно социјално осигурање најмање 12 месеци, почев од дана отпочињања обављања делатности.

Право на субвенцију може се остварити и удруживањем више незапослених, оснивањем привредног друштва ради самозапошљавања. Уколико се више незапослених удружи, у складу са законом, свако лице појединачно подноси захтев за самозапошљавање и остваривање права на субвенцију од 300.000,00 динара, односно 330.000,00 динара у случају када су подносиоци захтева особе са инвалидитетом.

Пре укључивања у меру Национална служба врши проверу испуњености законских и услова овог јавног позива за незапослено лице.

Средства додељена по основу субвенције су de minimis државна помоћ.

 

II  УСЛОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Право на доделу субвенције незапослено лице може да оствари под условом да је:

 • пријављено на евиденцију незапослених Националне службе-Филијале Ужице у Ужицу-са местом пребивилишта у Градској општини Севојно,
 • завршило обуку за развој предузетништва по плану и програму обуке у организацији Националне службе или друге одговарајуће организације,
 • испунило раније обавезе и измирило сва дуговања према Националној служби и
 • у дозвољеном оквиру опредељеног износа за de minimis државну помоћ у текућој фискалној и претходне две фискалне године, у складу са прописима за доделу државне помоћи.

 

Право на субвенцију незапослено лице не може да оствари:

 • за обављање делатности које се не финансирају, према списку делатности који је саставни део јавног позива;
 • за обављање послова/делатности за које је решењем о инвалидности или решењем о процени радне способности и могућности запослења или одржања запослења утврђено да особа са инвалидитетом не може да их обавља;
 • за оснивање удружења и
 • ако је већ користило субвенцију за самозапошљавање која је делом или у целости финансирана средствима Националне службе.

У току трајања Јавног позива незапослено лице може само једном поднети захтев за доделу субвенције за самозапошљавање.

III  ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Документација за подношење захтева:

 • попуњен захтев са бизнис планом на прописаном обрасцу Националне службе,
 • доказ о завршеној обуци, уколико није завршена у организацији Националне службе и
 • доказ о власништву пословног простора, уколико подносилац захтева располаже истим.

Датуми на приложеним доказима, који су дефинисани захтевом са бизнис планом, морају бити најкасније са даном подношења захтева са бизнис планом.

У случају када је подносилац захтева особа са инвалидитетом, потребно је доставити и решење о инвалидности или процени радне способности и могућности запослења или одржања запослења.

Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање о захтеву подносиоца.

Начин подношења захтева

Захтев са бизнис планом и документацијом подноси се Филијали Ужице У Ужицу, непосредно, путем поште или електронским путем, на прописаном обрасцу који се може добити у Филијали Ужице или преузети са сајта Националне службе – www.nsz.gov.rs.

IV  ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о одобравању субвенције доноси се на основу ранг-листе, а након провере испуњености услова Јавног позива и приложене документације и бодовања поднетог захтева са бизнис планом, у року од 30 дана од дана истека Јавног позива. Изузетно, захтеви који испуњавају услове Јавног позива, а по којима није позитивно одлучено у наведеном року, могу бити поново узети у разматрање уколико се за то стекну услови

Незапослено лице може да региструје и отпочне обављање регистроване делатности почев од наредног дана од дана подношења захтева, а најкасније до датума потписивања уговора. Регистрација и отпочињање обављања регистроване делатности после поднетог захтева а пре донете одлуке о додели субвенције, не ствара обавезу на страни Националне службе да ће субвенција бити одобрена.

Одлуку о одобравању субвенције доноси директор филијале Ужице по овлашћењу директора Националне службе или други запослени којег овласти директор Националне службе уз предходно прибављено Мишљење Локалног савета за запошљавање Градске општине Севојно.

 

 

БОДОВНА ЛИСТА СУБВЕНЦИЈA ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ

 

 

Критеријуми

 

Број бодова
1. Планирана врста делатности Производња, производно занатство, здравствене и интелектуалне услуге 15
Услужно занатство, остале услужне делатности и грађевинарство 8
Хотели, ресторани и остале угоститељске услуге 6
Остало 0
2. Категорија лица Категорије теже запошљивих лица** до  30
Остала лица 0
3. Потребни ресурси за отпочињање обављања сопственог посла Пословни простор

 

Пословни простор у власништву Није потребан пословни простор за обављање делатности*** 10
Пословни простор у закупу 0
МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА  55

 

**Критеријум „Категорије теже запошљивих лица“ се утврђује на основу Акционог плана за период од 2021. до 2023. годинe за спровођење Стратегије запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године („Сл. гласник РС“, број 30/21). Припадност категорији теже запошљивих лица се утврђује на основу података из евиденције Националне службе и достављених доказа. Приликом бодовања категорија теже запошљивих лица додељују се за сваку категорију 2 бода, односно 5 бодова за приоритетне категорије, а то су: млади до 30 година старости, вишкови запослених, Роми, особе са инвалидитетом и жене.  ***Пословни простор се бодује на основу достављених доказа о власништву пословног простора. Делатности за које није потребан пословни простор су дефинисане Правилником о одређивању делатности за чије обављање није потребан посебан простор („Сл. гласник РС“, број 9/96).

Уколико се у циљу обављања делатности подносиоци захтева удружују ради оснивања привредог друштва, приликом доношења Одлуке о одобравању субвенције узима се просечан број бодова захтева са бизнис планом свих лица који се удружују.

Уколико постоји већи број захтева са истим бројем бодова, одлучиваће се по редоследу подношења захтева.

Списак одобрених субвенција објављује се на огласној табли филијале Ужице.

V  ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Национална служба, Градска општина Севојно и подносилац захтева у року од 45 дана од дана доношења одлуке закључују уговор којим се уређују међусобна права и обавезе и на основу кога се врши исплата средстава. Изузетно, уколико од датума доношења одлуке до краја календарске године има мање од 45 дана, уговор се закључује до краја календарске године.

Документација за закључивање уговора:

 • фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико ниje регистрован у АПР-у,
 • фотокопија потврдe о извршеној регистрацији код Пореске управе (образац РЕГ),
 • фотокопија картона депонованих потписа код пословне банке,
 • фотокопија / очитана лична карта подносиоца захтева,
 • средства обезбеђења испуњења уговорних обавеза,
 • фотокопија / очитана лична карта жиранта и
 • други докази у зависности од статуса жиранта.

Незапослено лице је у обавези да региструје делатност у складу са поднетим захтевом са бизнис планом. Уговор се закључује након извршене провере исправности достављене документације за закључивање уговора.

 

Средства обезбеђења испуњења уговорних обавеза

Приликом закључивања уговора лице је дужно да као средство обезбеђења испуњења уговорних обавеза достави две истоветне бланко трасиране менице корисника средстава са два жиранта и меничним овлашћењем. 

Жирант може бити свако пословно способно физичко лице које је у радном односу на неодређено време, физичко лице које самостално обавља своју делатност (предузетник), односно лице које самостално обавља делатност у складу са посебним законом (нпр. адвокат, нотар, јавни извршитељ и сл.), пензионер.

VI  ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Корисник субвенције дужан је да:

 • делатност за коју му је одобрена субвенција у складу са поднетим захтевом са бизнис планом обавља као основну, ипо том основуизмирује доприносе за обавезно социјално осигурање најмање 12 месеци, почев од дана отпочињања обављања делатности,са могућношћу привременог прекида делатности од највише 12 месеци према решењу АПР-а или другог надлежног органа,
 • омогући Националној служби праћење реализације уговорних обавеза и увид у обављање делатности,
 • на захтев Националне службе достави доказе о реализацији уговорних обавеза и
 • обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реализацију уговора, у року од 8 дана од дана настанка промене.

У случају неиспуњења или делимичног испуњења обавеза из уговора, корисник субвенције је у обавези да врати цео или сразмерни износ исплаћених средстава увећан за законску затезну камату од дана преноса средстава.

VII  ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Сви подаци о личности који буду достављени Националној служби биће обрађивани искључиво у сврху учешћа у Јавном позиву, а у складу са Законом о заштити података о личности.

Приступ личним подацима имаће само овлашћена лица Националне службе која су обавезана на чување поверљивости података о личности и неће их откривати трећој страни, осим ако је то неопходно у сврху контроле поступка спровођења Јавног позива или ревизије.

Национална служба ће чувати податке о личности у законом предвиђеном року, уз примену одговарајућих техничких, организационих и кадровских мера.

Лица чији се подаци обрађују имају право на приступ, исправку и брисање својих података, право на ограничење обраде својих података, право на приговор и право на притужбу Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.

 

VIII  ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Информације о мери, делатностима које не могу бити субвенционисане могу се добити у Филијали Ужице у Ужицу, преко Позивног центра Националне службе, телефон: 0800-300-301 или на сајту www.nsz.gov.rs.

Јавни позив је отворен од дана објављивања у средствима јавног информисања, а последњи рок за подношење захтева са бизнис планом је 06.06.2022. године.

Документа за преузимање

Захтев са бизнис планом за доделу субвенције за самозапошљавање за 2022. годину - СевојноНесубвенционисане делатности - самозапошљавање 2022. година - Севојно