I   Градска општина Севојно   ће средствима из  буџета Градске општине Севојно у 2017. години финансирати програм поводом обележавања међународног Дана младих, који ће организације цивилног друштва  релизовати на територији Градске општине Севојно  12.08. 2017.године.

Програми чија ће се реализација  финансирати из буџета Градске општине Севојно за 2017.годину морају бити од  јавног интереса за локалну заједницу, усмерени на младе (програми у којима организација искључиво и непосредно следи јавне потребе)

II  На конкурсу могу  учествoвати организације цивилног друштва:

–  које су регистроване у складу са Законом о удружењима

– које реализују програме-пројекте из области културе , уметности

– које програм / пројекат реализује на територији Градске општине Севојно

-која је поднела годишњи извештај за претходну буџетску годину у сладу са уговором о реализовању програма / пројекта, уколико је била носилац програма/пројекта претходне године

– које нису у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом забраном обављања делатности

– које у последње две године правноснажном одлуком нису кажњене за прекршај или привредни

преступ везан за њихову  делатност

– које немају блокаду рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања

-да у 2017.години нису аплицирала и добила средства за реализацију истог програма/ пројекта у  граду Ужицу

 

III      Средстава опредељена за овај јавни позив износе  15.000,00 динара.

IV      Средства се додељују за програм  који  ће се реализовати поводом  Међународног Дана младих 12.08.2017. године, с тим што се оставља могућност организатору да  задржи право да измени термин ( у случају лошег времена или других непредвиђених околности )

V       Образац пријаве може се преузети у Градској општини Севојно  или на  званичној интернет презентацији  Градске општине Севојно  www.sevojno.org.rs

Пријаву на јавни позив чине следећи документи:

  1. анекс 1.  пријавни образац
  2. анекс 2.  образац предлога програма / пројекта;
  3. анекс 3.  образац буџета програма / пројекта;

*   Документи под тачкама 1, 2  и 3  подносе се у три примерка

4.уверење (потврду, извод) да је удружење уписано у регистар надлежног органа – Агенције за привредне регистре;

5.фотокопију извода из статута удружења у коме је утврђено да се циљеви удружења остварују у и у области којој се програм реализује( култура)

*   Документи под тачкама  4  и 5   подносе се у  једном  примерку.

*  Доказ  да  организација цивилног друштва у 2017.години није аплицирала и добила средства за реализацију истог програма/ пројекта у  граду Ужицу прибавља Градска општина Севојно по службеној дужности.

* Комплетну тражену документацију ( под тачкама 1, 2, 3, 4 и 5) послати  у затвореној коверти са назнаком:  – Јавни позив ОЦД – финансирање програма поводмом обележавања међународног Дана младих

на адресу:

Градска општина Севојно , Миливоја Марића 40, 31205 Севојно

VI    Комисија за доделу средстава за финансирање/суфинансирање реализације пројеката  и програма организација цивилног друштва у 2017. години, сачиниће предлог корисника и износа  буџетских средстава по кориснику, на основу кога ће коначну одлуку донети председник Градске општине Севојно.

VII   Рок за подношење пријава  је 02.08. 2017. године.

Контакт : Бојана Оташевић

031/530-092

gosevojno@uzice.rs