I  У 2017. години средствима буџета Градске општине Севојно, са позиције 38- дотације невладиним организацијама, финансираће/суфинансираће се реализација   пројеката – програма  „Севојничко културно лето у 2017. години“ у следећим износима:

 

р.бр Н А З И В  ОРГАНИЗАЦИЈЕ  ИЗНОС 
 
1. „Удружење визуелних уметника Ужице“ 90.800,00
2. Удружење  “Нова културна траса- НКТ“ 109.200,00
3. Певачка група“Бећари“ 40.000,00
4. Удружење особа са инвалидитетом „Минимас“ 30.000,00
5. Етно удружење ,,Завичај“ 30.000,00
                                                                                   УКУПНО:   300.000,00

 

 

II  Предлог комисијe за финансирање/суфинансирање пројеката – програма „Севојничко културно лето у 2017. години“  III број 341/17 од 23.06.2017. године саставни је део ове одлуке.

III На основу ове одлуке са сваком од ових организација чији ће се програми у 2017. години суфинансирати средствима буџета Градске општине Севојно, биће закључен уговор којим ће се регулисати намена, услови и начин финансирања.

IV За извршење ове одлуке надлежна је управа Градске општине Севојно  и Градска управа за финансије Града Ужица.

 

Град Ужице
Градска општина Севојно
II број 342/17,  26.06.2017. год.

Председник
Градске општине Севојно
Бране Синџиревић