ЈАВНИ ПОЗИВ

 ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА

            за подношење кандидатуре за чланство у Тематским радним групама за израду

                 Плана развоја Града Ужица за период 2021 – 2028. године

 

 1. План развоја Града Ужица за период 2021- 2028 године

Скупштина града Ужица је на седници одржаној 28. априла 2021. године донела Одлуку о приступању  изради Плана развоја града Ужица за период 2021-2028. године (број 30-4/21 од 28.04.2021. године).

У складу са Законом о локалној самоуправи,  јединице локалне самоуправе (ЈЛС) планирају, уређују и управљају јавним пословима који су у њиховој надлежности. Закон о планском систему Републике Србије  детаљно уређује обавезу органа локалне власти да планирају јавне послове у својој надлежности.

Процес израде плана развоја састоји се од следећих фаза: Припрема и организација процеса, Преглед и анализа постојећег стања, Дефинисање визије односно жељеног стања, Дефинисање приоритетних циљева, Дефинисање мера, Дефинисање оквира за спровођење, праћење спровођења, извештање и вредновање Плана развоја, Усвајање и објављивање Плана развоја.

План развоја ЈЛС  је документ развојног планирања, и као такав представља плански документ најширег обухвата и највишег значаја,  кључни је документ града који треба да подстакне будући раст и развој целокупне локалне заједнице.  Усваја га Скупштина града на предлог Градског већа.

План развоја обухвата друштвену и економску сферу као и аспекте заштите и побољшања животне средине, просторног уређења, изградње и реконструкције инфраструктуре и унапређења рада јавног сектора и друштвених делатности, успостављајући равнотежу између економске, социјалне и еколошке димензије одрживог развоја.

Локалне самоуправе, почетком нове деценије, на преласку из индустријског у дигитално доба, имају значајну прилику за планирање и развој, али су такође суочене и са многим изазовима, са којима се до сада нису сусретали.  Са једне стране јавља се технолошки потенцијал, чије огромне могућности и бенефите није лако предвидети, а са друге стране здравствени, климатски и демографски изазови. Узимајући то у обзир, План развоја мора бити креиран на начин који ће град  Ужице учинити спремним, отвореним и прилагодљивим.

Наша намера је  да приликом израде Плана развоја окупимо на једном месту све  актере: грађане, организацијe цивилног друштва, представнике  корпоративног и приватног  сектора, образовне и истраживачке заједнице, професионална удружења, медије, нудећи им простор и могућност да истакну и дискутују своје приоритете и дају допринос јаснијем дефинисању проблема, бољем сагледавању могућих опција за њихово решавање , постављање јасних, стварних и достижних циљева, чије ће спровођење бити могуће мерити и вредновати.

За управљање процесом и координацију свих активности на изради Плана развоја, решењем градоначелнице број 30-4/21-1 од 29.04.2021. године, именован  је  Координациони тим за израду Плана развоја града Ужица за период 2021-2028. године, као основни формални организациони формат који усмерава и прати процес израде документа.

Решењем градоначелнице број 30-4/21-2 од 29.04.2021. године формиране су Тематске радне групе и именовани руководиоци тематских радних група за израду Плана развоја града Ужица за период 2021-2028. године. Мандат тематских радних група подразумева: мапирање планских докумената, припрему прегледа и анализу постојећег стања, формулисање приоритета, циљева и мера, подршку у спровођењу широких консултација, односно јавне расправе, припрему ажурних информација за потребе извештавања Координатора и Координационог тима, документовање процеса и обављање других стручних послова.

Чланове тематских радних група  именује Координациони тим на предлог руководиоца радних група и на предлог Комисије за избор представника организација цивилног друштва који ће учествовати у раду Тематских радних група за израду Плана развоја града Ужица за период 2021-2028. године.

 1. Циљ, области и право учешћа на јавном позиву

Циљ јавног позива је да се кроз јаван и транспарентан процес изврши избор представника организација цивилног друштва који ће својим активним учешћем допринети раду тематских радних група са циљем израде Плана развоја Града Ужица за период 2021 – 2028. године.

Право учешћа на јавном позиву имају удружења и друге организације цивилног друштва са седиштем на територији града Ужица, основане и регистроване у складу са позитивним прописима Републике Србије.

Јавни позив је намењен организацијама цивилног друштва које делују у некој од следећих области:

 1. Јавна управа и добро управљање
 2. Финансије
 3. Комуналне делатности
 4. Локална инфраструктура
 5. Урбанизам, просторно планирање и грађевинарство
 6. Саобраћај и комуникације
 7. Јавна безбедност
 8. Заштита животне средине и енергетика
 9. Привреда, конкурентност, пољопривреда и рурални развој
 10. Туризам
 11. Образовање, култура, омладина и спорт
 12. Социјална политика и здравствена заштита
 13. Популациона политика
 14. Правосуђе и правни систем
 15. Људска права
 16. Дигитална трансформација
 17. Јавно информисање
 18. Унапређење парламентаризма.

Једна организација цивилног друштва може поднети кандидатуру за највише три области.

Документација се подноси посебно за сваку од области за коју се организација кандидује.

 1. Услови за кандидовање

 На јавном конкурсу може да учествује организација цивилног друштва која испуњава следеће услове:

 1. Да је уписана у регистар најмање три године пре објављивања овог јавног позива и да је седиште организације на територији града Ужица;
 2. Да у акту о оснивању или статуту има утврђене циљеве у области за коју се кандидује;
 3. Да поседује пројектно/програмско искуство и доказе о раду у области за коју се кандидује, у последње три године;
 4. Пожељно је да поседује искуство у координацији, комуникацији и сарадњи са другим организацијама цивилног друштва, односно да је члан мреже или других асоцијација организација цивилног друштва;
 5. Пожељно је да поседује искуство у раду радних група и других радних/саветодавних тела формираних од стране државне управе или локалне самоуправе, у последње три године.

  Потребна документација

Организација цивилног друштва која се кандидује доставља следећу документацију:

 1. Пријавни формулар;
 2. Кoпиjу рeшeњa o упису у рeгистaр у складу са Законом;
 3. Кoпиjу акта о оснивању, односно Статута (део који се односи на циљеве  организације);
 4. Листу доказа о реализованим пројектима у последње три године;
 5. Доказе о чланству у мрежи или другим асоцијацијама организација цивилног друштва;
 6. Доказе о искуству у раду у радним групама/саветодавним телима у последње три године (решења/одлуке о именовању у групу/тело, записници са састанака, потврде надлежног органа и сл.).
 7. Рок и начин подношења пријаве

Пријаве се подносе путем електронске поште на адресу: ljiljana.jovanovic@uzice.rs  или поштом

на адресу: Град Ужице, 31 000 Ужице, Димитрија Туцовића 52, са назнаком – ‘’ Јавни позив –

Кандидатура ОЦД за учешће у изради Плана развоја Града Ужица – не отварати’’.

Рок за подношење пријава траје од објављивања овог јавног позива, закључно са 20.05.2021. године.

 1. Поступак избора

Избор представника организација цивилног друштва за рад у Тематским радним групама, на предлог Комисије за избор представника, врши Координациони тим за израду Плана развоја Града Ужица за период 2021- 2028 године. Избор ће бити извршен у року од седам дана од дана истека рока за подношење пријава за кандидатуру. Одлука о избору биће објављена на званичној интернет презентацији Града Ужица.

 1. Додатне информације
 2. Члановима Тематских радних група за израду Плана развоја Града Ужица за период 2021- 2028. године, није обезбеђена накнада за рад.
 3. Учешћем на јавном позиву подносиоци кандидатуре пристају да се подаци које достављају у оквиру пријава обрађују искључиво за потребе процеса избора предвиђеног овим јавним позивом.

Контакт особа:  Љиљана Јовановић, 031/590-154, 064/8062638

Документа за преузимање      

Пријавни формуларПреглед реализованих пројеката