На основу члана 11. Правилника о условима и мерилима за избор корисника, начину рада Комисије и поступку доделе средстава намењених за набавку и доделу робе и материјала за покретање, развој и унапређење доходовних активности у пољопривредној, занатској, услужној или другој области за интерно расељена лица док су у расељеништву, Комисија за доделу средстава за економско оснаживање и  осамостаљивање интерно расељених лица кроз доходовне активности  (у даљем тексту: Комисија),  објављује:

Јавни позив

за доделу средстава намењених за набавку и доделу робе и материјала за покретање, развој и унапређење доходовних активности у пољопривредној, занатској, услужној или другој области за интерно расељена лица док су у расељеништву

I  Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије и град Ужице, обезбедили су средства намењенa за набавку и доделу робе и материјала за покретање, развој и унапређење доходовних активности у пољопривредној, занатској, услужној или другој области за интерно расељена лица док су у расељеништву и бораве на територији града Ужица.

Помоћ се додељује као једнократна и бесповратна и одобрава се у роби и материјалу за покретање, развој и унапређење доходовних активности у пољопривредној, занатској, услужној или другој делатности, у максималном износу до 200.000,00 РСД , по породичном домаћинству Корисника.

II     Услови за избор корисника

Подносилац пријаве на јавни позив за доделу Помоћи (у даљем тексту: Подносилац пријаве) и чланови његовог породичног домаћинства треба да испуне следеће услове:

 1. да је Подносилац пријаве евидентиран као интерно расељено лице/има легитимацију интерно расељеног лица;
 2. да имају боравиште / пребивалиште на територији Града, у моменту објављивања јавног позива;
 3. да нису укључени у неки други програм/пројекат стамбеног збрињавања или побољшање услова живота кроз доходовне активности, у текућој години;
 4. да нису корисници помоћи у пројектима побољшања услова живота више од три пута (укључујући и овај јавни позив);
 5. уколико су били корисници помоћи у побољшању услова живота да су исти наменски користили;
 6. да имају радно способне чланове домаћинства и потребно знање и вештину за покретање, развој и унапређење доходовне активности на коју се односи Помоћ;
 7. да је активност за коју је Помоћ тражена од значаја за егзистенцију породице;
 8. да има предуслове за обављање делатности за коју тражи Помоћ:

–  За пољоприведну делатност и сточарство да је власник или закупац земљишта и/или помоћних објеката;

–  За занатску или услужну делатност да је власник или закупац простора у коме ће обављати делатност и

–  За друге делатности у складу са делатношћу наведеној у пријави.

III   Потребна документација

Уз пријаву је потребно доставити следеће документе којима се доказује испуњење наведених услова:

 1. Уредно попуњен и потписан образац пријаве;
 2. Фотокопију легитимације интерно расељеног лица (НАПОМЕНА: обавезно за Подносиоца пријаве, а за остале чланове породичног домаћинства уколико су евидентирани као интерно расељено лице);
 3. Фотокопију личне карте за све чланове породичног домаћинства са 16 и више година (очитане, уколико је у питању биометријска лична карта са чипом);
 4. Изјаву оверену код надлежног органа овере да Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства нису укључени у неки други програм/пројекат стамбеног збрињавања или побољшања услова живота кроз доходовне активности, у текућој години;
 5. Доказ о приходима:
  • Потврда о незапослености из Националне службе за запошљавање за незапослене чланове породичног домаћинства регистроване у Националној служби за запошљавање; у случају да се ради о незапосленом члану породичног домаћинства који није регистрован код Националне службе за запошљавање, изјава оверена код надлежног органа којом се потврђује да је Подносилац пријаве незапослен и да нема приходе;
  • Потврда послодавца о висини примања у месецу који претходи месецу подношења пријаве на Јавни позив – за запослене чланове породичног домаћинства;
  • Чек од пензије за месец који претходи месецу објављивања овог Јавног позива или уколико лице не остварује примања по основу пензије – потврда надлежне службе или изјава оверена код надлежног органа да лице не остварује примања по основу пензије у Републици Србији и/или другој држави;
 6. За чланове породичног домаћинства узраста 15 – 26 година – доказ о школовању (потврда надлежне образовне инсистуције о школовању), уколико ови чланови породичног домаћинства нису на школовању – доказе наведене у тачки 5) овог става (докази о приходима);
 7. Доказ за породично домаћинство са дететом са инвалидитетом или сметњама у развоју – Решење Комисије за категоризацију деце или мишљење интер-ресорне комисије за децу са телесним инвалидитетом или сметњама у развоју;
 8. Доказ о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу – Решење о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу за члана породице са инвалидитетом;
 9. За једнородитељску породицу прилаже се:
  • потврда о смрти брачног друга;
  • решење надлежног суда о проглашењу несталог лица за умрло;
  • извод из матичне књиге рођених за децу без утврђеног очинства;
  • пресуда о разводу брака или доказ о поверавању малолетног детета или деце (уколико у пресуди о разводу брака није одлучено о поверавању детета, или уколико се ради о ванбрачним партнерима чија је заједница престала да траје), а уз оба доказа потребно је приложити изјаву Подносиоца пријаве оверену код надлежног органа да се Подносилац пријаве непосредно брине о детету и да самостално обезбеђује средства за издржавање, да други родитељ не учествује или недовољно учествује у тим трошковима, а да, у међувремену, Подносилац пријаве није засновао брачну или ванбрачну заједницу;
 10. Потврда претходног послодавца, фотокопија радне књижице или изјава оверена код надлежног органа овере да лице има потребно знање и вештину за покретање, развој и унапређење доходовне активности на коју се односи Помоћ;
 11. Потврда да је Корисник прошао обуку за израду пословних планова или обуку Националне службе за запошљавање;
 12. Доказ да има регистровану делатност;
 13. Доказ да покреће активност:
 • да је регистровао и покреће нову активност,
 • изјава да покреће активност (ако није регистровао нову активност коју покреће) Докази из става 1. овог члана подносе се у фотокопији, с тим да Комисија за избор корисника може од Подносиоца пријаве на Јавни позив тражити оригинална документа на увид.

Поред доказа наведених у ставу 1. овог члана, Комисија за избор корисника може од Подносиоца пријаве тражити и друге неопходне доказе ради утврђивања чињеница и околности потребних за доношење правилне и законите одлуке.

IV   Мерила за избор корисника

Ред првенства за избор Корисника утврђује се на основу броја бодова које Корисник као Подносилац пријаве оствари, а према следећим мерилима:

 • Да активност за коју је Помоћ тражена доприноси побољшању услова живота
  породичног домаћинства Корисника                                                                                                            – 10 бодова
 • Да је Корисник прошао обуку за израду пословних планова
  или обуку Националне службе за запошљавање                                                                                        – 10 бодова
 • Да има претходно искуство у обављању активности                                                                              – 10 бодова
 • Да поседује знање и вештине за обављање активности                                                                        – 10 бодова
 • Да има регистровану делатност                                                                                                                 – 20 бодова
 • Да покреће активност – Помоћ користи први пут                                                                                   – 20 бодова
 • Да је корисник  Помоћи – други пут                                                                                                           – 10 бодова
 • Да је корисник Помоћи – трећи пут                                                                                                           – 5 бодова
 • Једнородитељско домаћинство / породица  са дететом / децом до 18 година
  и/или студентом до 26 година                                                                                                                     – 10 бодова
 • Жена носилац домаћинства                                                                                                                      – 10 бодова

V    Поступак за утврђивање предлога листе Корисника

Комисија ће у року од 15 дана од дана истека рока за пријаву размотрити поднете пријаве, извршити потребне провере, по потреби затражити додатну документацију и извршити бодовање.

За пријаве које испуњавају услове врши се провера  навода из пријаве на терену .

У складу са бројем бодова Комисија ће утврдити предлог листе Корисника за доделу помоћи и објавити је на огласним таблама Града Ужица и МЗ „Липа“.

VI    Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријава траје од 28.јуна 2019.године до 02.августа 2019.године

Пријава се подноси у писарници Града Ужица, канцеларија број 12,  приземље зграде.

Приложена докумeнта се подносе у фотокопији. Приложени документи, као што су изводи из матичних књига и медицинска документација не смеју бити старији од 6 (шест) месеци.

Уколико комисија то затражи оригинал документа се  доставља на увид.

Број  88-2/19-05

Датум  28.06.2019.год.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Видоје Дрндаревић