Позивају се пољопривредни произвођачи са територије града Ужица који планирају набавку половних трактора из увоза у току 2017. године, да своје пријаве доставе Градској управи Града Ужица.

ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА

Jавним позивом уређују се услови, начин и критеријуми доделе подстицајних средстава за набавку половних трактора из увоза на територији града Ужица у 2017. години.

Предмет подстицаја представљају половни трактори намењени извођењу пољопривредних радова са саставним стандардним деловима, уређајима и опремом који су урачунати у цену трактора, укључујући припадајућу тракторску кабину.

ПОДНОСИОЦИ ПРИЈАВА

Право на доделу подстицајних средстава може остварити физичко лице које је носилац регистрованог породичног пољопривредног газдинства, са активним статусом у 2017. години.

 

ОПШТИ УСЛОВИ

Подносилац пријаве има право на подстицајна средства ако испуњава следеће услове:

 

 1. Да има пребивалиште на територији града Ужица,

 

 1. Да регистровано породично пољопривредно газдинство има активан статус и да се налази на територији града Ужица,

 

 1. Да је измирио све пореске обавезе према Граду Ужицу,

 

 1. Да се катастарска парцела  на којoj се обавља пољопривредна производња налази на територији града Ужица и да је:

 

 • у власништву подносиоца пријаве или
 • у закупу од стране подносиоца пријаве за период од најмање 5 година

 ПРЕДМЕТ МЕРА ПОДРШКЕ

Предмет мера подршке и доделе подстицајних средстава представљају половни трактори из увоза.

Субвенционисани износ подстицајних средстава за набавку половних трактора из увоза износи 50 % од исказане вредности на царинској декларацији по средњем курсу Народне банке Србије на дан потписивања уговора.

Подстицајним средствима се не надокнађују: порези, укључујући и порез на додату вредност, царинске, увозне и остале административне таксе.

Напомена: Пољопривредни произвођачи могу користити више различитих мера подршке развоју пољопривреде на територији града Ужица у 2017. години, с тим да максимални износ подстицајних средстава по кориснику износи 250.000,00 динара, одобрених од стране Града Ужица у текућој години.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Подносилац пријаве доставља следећа документа:

 1. Попуњен образац пријаве за доделу подстицајних средстава за набавку половних трактора из увоза на територији града Ужица у 2017. години,

 

 1. Фотокопију личне карте подносиоца пријаве или очитану личну карту уколико се ради о чипованом документу ,

 

 1. Фотокопију картице на којој се јасно виде бројеви банкарског текућег рачуна,

 

 1. Фотокопију потврде о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава Управе за трезор, за 2017. годину,

 

 1. Фотокопију извода структуре биљне производње Управе за трезор, за 2017. годину,

 

 1. Уверење о измиреним пореским обавезама – Градска управа Града Ужица, канцеларија бр. 19, за 2017. годину,

 

 1. Фотокопију уговора о закупу катастарске парцеле закључен на период од најмање 5 година, уколико пољопривредни произвођач није власник парцеле,

 

 1. Царинску декларацију за набавку половних трактора из увоза, не старију од годину дана од дана расписивања Јавног позива,

 

 1. Царински рачун за набавку половних трактора из увоза, не старији од годину дана од дана расписивања Јавног позива, као доказ о вредности трактора који је премет јавног позива

 

 1. Фотокопију саобраћајне дозволе трактора који је премет јавног позива (саобраћајна дозвола мора гласити на подносиоца захтева).

Напомена: Уколико су пољопривредни произвођачи у току 2017. године за потребе претходних јавних позива достављали документацију под тачкама 4,5 и 6 нису у обавези да исте доставе за потребе овог јавног позива.

Пријава и приложена документација се не враћају подносиоцу пријаве.

ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА ЈАВНОГ ПОЗИВА

Испуњеност услова за доделу подстицајних средстава утврђује Комисија за утврђивање испуњености услова и доделу подстицајних средстава, а на основу приложене документације.

Подстицајна средства се додељују на основу редоследа поднетих пријава, а до утрошка расположивих средстава.

Комисија утврђује Листу подносилаца пријавa и доноси предлог Одлуке о додели подстицајних средстава, а директор Регионалне развојне агенције „Златибор“ д.о.о. доноси Одлуку о додели подстицајних средстава. Након тога, са корисником подстицајних средстава се закључује уговор којим се регулишу међусобна права и обавезе.

Исплата субвенционисаног износа подстицајних средстава за набавку половних трактора из увоза у износу од 50 % од вредности укупне инвестиције, без урачунатог ПДВ-а, ће бити реализована у законском року од 45 дана од дана потписивања уговора.

У случају да корисник средстава одустане од додељених подстицајних средстава или му је из других разлога онемогућено да их реализује, дужан је да писаним путем обавести Регионалну развојну агенцију „Златибор“ д.о.о. о свом одустајању.

ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА

Корисник подстицајних средстава је дужан да:

 • Трактор који је предмет јавног позива не отуђи у року од 5 година од дана потписивања уговора

 

Напомена: У случају да се корисник подстицајних средстава не придржава са претходно наведеном ставком, дужан је да трактор који је предмет јавног позива врати у новчаној противвредности.

 

НАЧИН И РОКОВИ ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВА

Попуњен образац пријаве и потребну документацију подносилац пријаве доставља лично на писарницу Градске управе града Ужица, канцеларија бр. 12, на адреси Димитрија Туцовића 52, 31000 Ужице, најкасније до петка 22. септембра 2017. године до 14 часова.

Пријаве је потребно доставити у затвореној коверти, са назнаком: ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА  ЗА НАБАВКУ ПОЛОВНИХ ТРАКТОРА ИЗ УВОЗА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦА У 2017. ГОДИНИ.

За додатне информације можете се обратити на бројеве телефона 031/590-163 и 031/523-065.

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве послате на други начин (нпр. факсом, поштом или е-mailom) или достављене на друге адресе, могу бити разлог за одбијање.

Обрасци пријаве су доступни  у просторијама Регионалне развојне агенције „Златибор“ д.о.о, на адреси Петра Ћеловића бб, 31000 Ужице, у просторијама Градске управе Града Ужица, Одсек за пољопривреду, канцеларија бр. 28, на адреси Димитрија Туцовића 52, 31000 Ужице, сваког радног дана од 10 до 14 часова, или на сајту Града Ужица.

Образац пријаве можете преузети овде