Комисија за финансирање специјализација у области дефицитарних грана медицине у 2021. години, на основу Одлуке о финансирању специјализација у области дефицитарних грана медицине (Службени лист града Ужица, број 38/17) и Правилника о  финансирању специјализација у области дефицитарних грана медицине (Службени лист града Ужица, број 2/18) и Одлуке о буџету града за 2021. годину (Службени лист града Ужица, број 58/20), објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за финансирање специјализација у области дефицитарних грана медицине у 2021. години

I  Град Ужице финансираће 5 (пет) специјализација – по једну специјализацију из следећих области дефицитарних грана медицине:

  1. Општа хирургија
  2. Анестезиологија, реаниматологија и интензивна терапија
  3. Трансфузијска медицина
  4. Инфектологија
  5. Оториноларингологија.

II Право учешћа на јавном позиву имају доктори медицине, који испуњавају  следеће услове:

– имају пребивалиште на територији града Ужица, најмање 12 месеци непрекидно пре  датума објављивања конкурса (релевантан је датум који се налази на тексту конкурса);

– налазе се на евиденцији незапослених лица Националне службе за запошљавање, филијала Ужице;

– имају завршен приправнички стаж;

– имају положен стручни испит.

III Критеријуми за доделу средстава на име финансирањa специјализација,  су следећи:

– дужина студирања                                                                    до 40 бодова

– просечна оцена студирања                                                    до 40 бодова

– дужина вођења на евиденцији незапослених лица       до 20 бодова.

Код истог броја бодова предност има подносилац пријаве који има вишу просечну оцену студија.

IV Пријава за учешће на јавном позиву може се преузети са званичне интернет странице града Ужица или у  писарници Градске управе, соба број 12.

Уз пријаву на јавни позив подносе се докази о испуњењу услова:

  1. копија дипломе о завршеним интегрисаним академским студијама медицине и стицању академског назива доктор медицине;
  2. копија личне карте /очитана лична карта, уколико се из копије не може видети да ли је испуњен услов везан за дужину пребивалиштана територији града Ужица, потребно је доставити уверење о пребивалишту које издаје Полицијска управа Ужице;
  3. уверење Националне службе запошљавања, филијала Ужице, о дужини вођења на евиденцији незапослених лица;
  4. уверење о завршеном приправничком стажу и  положеном стручном испиту.

V Пријаве на конкурс, са траженим доказима о испуњењу услова, подносе се  Комисији за финансирање специјализација у области дефицитарних грана медицине у 2020. години, закључно са 03.02.2021. године, преко писарнице Градске управе, соба број 12,  или поштом на адресу:

– Град Ужице,  улица  Димитрија Туцовића 52, 31 000 Ужице

VI  Комисија за финансирање специјализација у области дефицитарних грана медицине у 2021. години, размотриће све благовремене пријаве и извршити њихово бодовање у складу са Правилником.

На основу извршеног бодовања Комисија ће сачинити ранг листу пријава за сваку од наведених области дефицитарних грана медицине обухваћених јавним позивом.

Ранг листе ће бити објављене на званичној интернет страници града Ужица.

Контакт особа:                                                                                                           број  50-2/21-01

Љиљана Јовановић,                                                                                                    26.01.2021. год.

тел. 031/ 590-154,  064/8062638,

ljiljana.jovanovic@uzice.rs 

ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ