РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД УЖИЦЕ

Градска управа за инспекцијске послове и комуналну милицију

Комисија за утврђивање штете на породичним стамбеним објектима услед дејства јаког олујног ветра, града и кише у току јула 2023. године

VII Број: 87-440/2023

Дана:15.08.2023. године.

 

На основу члана 15. Закона о обнови након елементарне и друге непогоде (“Службени гласник РС”, бр.112/2015),  Уредбе о утврђивању Државног програма помоћи и обнове оштећених породичних стамбених објеката у својини грађана услед дејства јаког олујног ветра, града и кише у току јула 2023. године  (“Службени гласник РС”, бр.33/2023) и Решења о одређивању надлежне Градске управе за решавање по захтевима за доделу помоћи на основу Закона о обнови након елементарне и друге непогоде (“Службени лист града Ужица”, бр.13/2016), Градска управа за инспекцијске послове и комуналну милицију – Комисија за утврђивање штете на породичним стамбеним објектима услед дејства јаког олујног ветра, града и кише у току јула 2023. године  ОБЈАВЉУЈЕ

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ПРИЈАВУ ШТЕТЕ НА СТАМБЕНИМ ОБЈЕКТИМА УСЛЕД ДЕЈСТВА ЈАКОГ ОЛУЈНОГ ВЕТРА, ГРАДА И КИШЕ У ТОКУ ЈУЛА 2023. ГОДИНЕ 

 

ПОЗИВАЈУ СЕ грађанке и грађани, власници породичних стамбених објеката у којима су стално настањени, а који су претрпели оштећења услед дејства јаког олујног ветра, града и кише у току јула 2023.године да пријаве штету на објекту ради провере испуњености услова за доделу државне помоћи на основу Уредбе о утврђивању Државног програма помоћи и обнове оштећених породичних стамбених објеката у својини грађана услед дејства јаког олујног ветра, града и кише у току јула 2023. године  (“Службени гласник РС”, бр.33/2023).

ПРИЈАВЕ ШТЕТЕ подносе се на прописаном обрасцу који се може преузети на писарници или на интернет страници града Ужица  https://uzice.rs/objave

ПРИЈАВЕ ШТЕТЕ подносе се:

Преко писарнице градских управа града Ужица у Ужицу, ул. Димитрија Туцовића 52,  радним даном од 7,30 до 15,00 часова,

Препорученом поштом на адресу “ГРАД УЖИЦЕ – КОМИСИЈА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ШТЕТЕ ОД ГРАДА” 31000 Ужице, ул. Димитрија Туцовића 52 са назнаком “ПРИЈАВА ШТЕТЕ ОД ГРАДА – ЈУЛ 2023”.

У месној канцеларији у Дрежнику, уторком и четвртком   8,00 до 14,00 часова.

РОК за пријаву штете је 15 дана од дана објављивања на сајту града Ужица.

Пријаве упућене ван  прописаног рока, као и пријаве које нису поднете на прописаном обрасцу неће бити разматране од стране Комисије.

За све додатне информације, грађани и грађанке се могу обратити Градској управи на телефон 031/513 – 067  радним даном од 8,00 до 14,30 часова.

Комисија за утврђивање штете на породичним стамбеним објектима

Образац пријаве штете