На основу Одлуке градоначелнице Града Ужица о расписивању Јавног конкурса за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима број II 035-35/21 од 09.07.2021. године и Правилника о спровођењу мера енергетске ефикасности на породичним кућама у IV зони и зградама колективног становања у Граду Ужицу („Службени лист града Ужица“ број 24/21), град Ужице

Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ  У ДОМАЋИНСТВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА

УЖИЦА

У оквиру реализације Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ужица за 2021.годину о финансијској подршци домаћинствима у процесу енергетске санације  за 2021. годину . Мере енергетске санације у домаћинствима предвиђене Правилником о спровођењу мера енергетске ефикасности на породичним кућама у IV зони и зградама колективног становања, спроводе се кроз сарадњу са привредним субјектима који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији стамбених објеката, а крајњи корисници  бесповратних средстава су домаћинства на територији града Ужица. Домаћинства која остваре право на суфинансирање могу набавити добра или услуге искључиво од привредних субјеката изабраних путем овог јавног конкурса.

Циљ спровођења мера енергетске санације је унапређење енергетске ефикасности у домаћинствима на територији града Ужица.

I ПРЕДМЕТ

Предмет Јавног позива јесте избор привредних субјеката за спровођење активности на реализацији мера енергетске ефикасности у складу са чланом 1. Програма:

Мера 1.  1)     Набавка и уградња материјала за изолацију спољних зидова породичних кућа

Спољни зид на породичним кућама следећих карактеристика :

 • минимална дебљина за термичку изолацију износи 10 cm, осим уколико нема техничких могућности да се постави та дебљина изолације
 • U ≤ 0,4 W/m2K за термичку изолацију

Боја спољашњег омотача/фасаде треба да буде усклађена са традиционалном локалном архитектуром, избегавајући тренд јарких и рефлектујућих неадекватних колорита

Планирана укупна средстава за суфинансирање мере: 2.400.000 динара.

Мера 2. Набавка и уградња столарије са одговарајућим термичким својствима (спољних прозора и врата) на  породичним кућама и становима

Термичка својства објекта која морају бити испуњена у погледу енергетске ефикасности након реализације ове мере су:

 • Спољна столарија са следећим техничким карактеристикама (U – коефицијент прелаза топлоте):
 • U≤ 1,5 W/m2K за прозоре и балконска врата
 • U ≤ 1,6 W/m2K за спољна врата

Планирана укупна средстава за суфинансирање мере: 12.100.000 динара.

Мера 3. Набавка котлова на природни гас за породичне куће

Котлови на природни гас  треба да имају најмањи степен ефикасности од 90%.

Планирана укупна средстава за суфинансирање: 3.500.000 динара.

Укупно расположива средства подстицаја Града и МРЕ за реализацију Програма износе 18.000.000 динара.

Максимални износ бесповратних средстава који додељује Град и МРЕ за финансирање појединачних пројеката грађана износи 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом.

Максимални износ одобрених средстава по појединачном пројекту износи:

 • за меру 1. – до 120.000 динара са ПДВ-ом по објекту;
 • за меру 2. – до 80.000 динара са ПДВ-ом по објекту;
 • за меру 3. – до 70.000 динара са ПДВ-ом по објекту;

II ПРАВО УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ

Право учешћа на овом конкурсу имају сви заинтересовани привредни субјекти који испуњавају законом утврђене услове за обављање делатности и који испуњавају услове дефинисане Правилником о спровођењу мера енергетске санације и овим Јавном позивом.

На јавном конкурсу могу учествовати привредни субјекти који врше набавка, радове и  уградњу материјала, опреме и уређаја.

Подносилац пријаве – привредни субјект може конкурисати за реализацију једне или више мера из одељка I. Јавног позива.

                       III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ

На јавном конкурсу могу учествовати привредни субјекти који врше испоруку и радове на уградњи материјала, опреме и уређаја  и испуњавају следеће услове:

 • да су уписани у регистар АПР-а, а регистровани су као привредна друштва и предузетници најмање шест месеци од дана подношења пријаве,
 • да над њима није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације,
 • да имају атесте за материјале и производе,

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ЈЕ ПОТРЕБНО ПРИЛОЖИТИ ПРИ ПОДНОШЕЊУ

ПРИЈАВЕ

Подносилац пријаве је потребно да достави следећу документацију:

 1. Пријавни образац (Прилог 1) у три примерка (оригинал и две копије);
 2. Потписану изјава (Прилог 2);
 3. Атести за материјале и производе

За привредне субјекте изјаву доставља законски заступник привредног субјекта. За предузетнике је потребно да изјаву достави лице које је регистровало обављање делатности као предузетник. За задруге потребно је доставити изјаву директора. Ова изјава мора бити дата након датума објављивања јавног позива.

У случају да је оснивач привредног субјекта страно правно лице, узима се изјава коју ће дати законски заступник привредног субјекта подносиоца захтева. Уколико постоји више законских заступника подносиоца захтева потребно је да сви доставе наведену изјаву која не мора бити оверена код нотара.

У случају да је оснивач привредног субјекта страно физичко лице потребно је да сви законски заступници привредног субјекта подносиоца захтева доставе наведену изјаву која не мора бити оверена код нотара.

ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ

Конкурсна документација за Јавни позив може се преузети на интернет страници Града Ужица, и садржи:

− Комплетан текст Јавног позива,

− Прилог 1 – Пријавни образац,

− Прилог 2 – Изјава подносиоца пријаве,

 1. МЕСТО И РОК ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА

Подносиоци пријаву за учешће на јавном конкурсу попуњавају на српском језику, ћириличним писмом.

Попуњени, оверени и одштампани пријавни образац у три примерка (један оригинал и две копије) и пратећа документација достављају се у затвореној коверти са назнаком:

„ПРИЈАВА ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ У ДОМАЋИНСТВИМА

– НЕ ОТВАРАТИ“,

Са називом и  пуном адресом пошиљаоца на полеђини коверте.

Пријава се предаје лично у писарници Градске управе за урбанизам, канцеларија бр. 9 или препоручено поштом на адресу:

Град Ужице

Градска Управа за Урбанизам, ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Димитрија Туцовића 52

Рок за подношење пријава је 26.07. 2021. године.

Благовременом доставом сматра се препоручена пошиљка предата пошти најкасније до истека последњег дана утврђеног рока за предају конкурсне документације (печат поште), без обзира на датум приспећа. Пријаве послате на било који други начин неће бити узете у разматрање. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

За све додатне информације и обавештења подносилац пријаве се може обратити на контакт телефон 031/592- 421.

За информације у вези Јавног позива можете се обратити на електронску адресу: Е-mail: ekologija@uzice.rs

VII.   НЕБЛАГОВРЕМЕНА И НЕУРЕДНА ПРИЈАВА

Неблаговремена пријава је поднета по истеку рока за поднешење пријава.

Пријава ће се сматрати неуредном ако је непотпуна, односно не садржи све тражене податке из јавног позива и уколико у достављеној писаној форми недостаје било који документ из одељка IV. Јавног позива.

Неблаговремене пријаве се не разматрају и Решењем ће бити одбачене.

Неуредне и непотпуне пријаве ће Решењем бити одбијене.

VIII. ОБЈАВЉИВАЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА

Избор привредних субјеката врши се у складу са Јавним позивом.

У току поступка избора привредних субјеката Комисија може да од Подносиоца пријаве, према потреби, затражи додатну документацију и информације.

За сваку меру ће бити формирана посебна листа привредних субјеката.

О спроведеном поступку Комисија води записник и сачињава Предлог коначне Одлуке о избору привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације и исте доставља Градском већу Града Ужица на усвајање.

Градско веће града Ужица доноси  Одлуку о избору привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у року од 30 дана од дана истека рока за подношење приговора.

На Одлуку о учешћу привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације може се поднети приговор Градском већу у року од 8 дана од дана објављивања. Одлука Градског већа је коначна.

Одлука Градског већа градаУжица о избору привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације објављује се на огласној табли Градске управе и званичној интернет страници Града Ужица.

 1. НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ДОДЕЉЕНИХ СРЕДСТАВА

Град ће закључити Споразум о техничкој сарадњи у спровођењу мера енергетске санације  са привредним субјектима који буду изабрани.

Након потписивања Споразума о техничкој сарадњи са привредним субјектима, Град расписује јавни конкурс за појединачне пројекте грађана. Грађани су у обавези да приликом конкурисања доставе профактуру/предрачун издат од стране привредних субјеката са листе.

Након избора појединачних пројеката грађана и утврђивања коначног броја корисника по привредном субјекту, град потписује Уговор о реализацији мера енергетске санације са привредним субјектима.

Привредни субјекти су дужни да стручној комисији за праћење реализације мера енергетске санације (у даљем тексту Стручна комисија), у сваком моменту, омогуће контролу реализације активности и увид у сву потребну документацију.

Град ће вршити пренос средстава искључиво привредним субјектима, као директном кориснику, а не грађанима као крајњим корисницима, али тек након што појединачни крајњи корисник изврши уплату директном кориснику целокупну  своју обавезу и након завршетка реализације мере.

Услов да се пренесу средства директном кориснику је потврда Стручне комисије да су радови изведени како је предвиђено предмером и предрачуном који је грађанин предао када се пријавио за меру као и у складу са записником Стручне комисије о обављеном изласку на терен, а након извршених радова.

Корисник средстава ће вршити пренос средстава изабраним привредним субјектима у складу са закљученим уговором. Крајњи корисник ће сам сносити трошкове изведених радова који буду већи од износа субвенције наведене у члану 2. Правилника (максималног износа учешћа ЈЛС).

Контролу извршења уговорених обавеза извршиће надлежни органи који су задужени за урбанизам односно заштиту животне средине, у сарадњи са Стручном комисијом.

Привредни субјекти до 15.11. 2021. године достављају Градској управи захтев за исплату средстава за суфинансирање мера енергетске санације по основу обављених радова или извршених услуга. Уз захтев достављају фотокопију издатог рачуна за извршене радове и услуге.

Пренос средстава врши се након што:

 • Стручна комисија провери да ли су активности стварно реализоване, и то констатује записником;
 • корисник бесповратних средстава привредном субјекту исплати извршене радове/извршене услуге у износу умањеном за одобрена бесповратна средства.

Средства која се одобре за реализацију појединачних пројеката у оквиру сваке од мера енергетске санације преносе се привредним субјектима у складу са одредбама  Уговора.

На основу захтева за исплату и записника Стручне комисије, Одељење за буџет и финансије градске управе града Ужица врши исплату из буџета.

Документа за преузимање

Образац пријаве